Program podpory záchranných archeologických výzkumů

Program podpory záchranných archeologických výzkumů byl založen společným opatřením Ministerstva kultury ČR a Ministerstva financí ČR jako jeden z nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy na podporu záchranných archeologických výzkumů. Finanční prostředky jsou poskytovány oprávněným organizacím na úhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s provedením záchranného archeologického výzkumu při stavební činnosti fyzických nepodnikajících osob, tedy v případě, kdy náklady hradí oprávněná organizace, nikoliv stavebník (viz § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění).