Organizační struktura

Ředitel ÚOP v Brně

Nepodléhá CC

PhDr. Zdeněk Vácha

Absolvent gymnázia, studium dějin umění a estetiky (1977–1981) a od té doby práce v organizacích státní památkové péče v různých oblastech. Publikace především na téma středověká a renesanční architektura a umění, průzkumy staveb a teorie památkové péče a restaurování. Ředitelem od března 2013.

Celý text

Vedoucí odborů ÚOP v Brně

Mgr. Aleš Homola

  • vedoucí odboru
  • 542 536 218, 724 756 188
Narozen roku 1975. Absolvoval Biskupské gymnázium v Brně a poté studium dějin na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se specializací na dějiny pozdního starověku a Velkého stěhování národů. Od doby složení státní magisterské zkoušky v roce 2003 je trvale v různých pozicích zaměstnancem Národního památkového ústavu. Již v průběhu studia se stal externím odborným pracovníkem v oblasti terénního průzkumu nemovitého památkového fondu v rámci Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. V prvním desetiletí našeho století vedl v brněnském pracovišti Národního památkového ústavu pracovní kolektiv řešící náročný komplexní program Ministerstva kultury Obnova identifikace nemovitých kulturních památek v ČR. Od 1. 2. 2010 jmenován vedoucím odboru evidence, dokumentace a informačních systémů. Odborný zájem se soustředí na historickou kulturní krajinu, proměny její antropogenní struktury a vybavení kultovními, memorativními či okrasnými díly a stavbami, či na estetické motivy jejího přetváření. Tento zájem vyústil v úspěšnou realizaci projektu NAKI Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí, v rámci kterého vedl odbornou část řešení projektu spojenou s četnou publikační činností. Na filozofické fakultě Masarykovy univerzity vedl přednáškové kurzy Poslední století starého světa. Byzanc a Sasánovská Persie v VI. století, Byzantská říše a stepní kočovníci v 6. a 7. století, Sasánovská dynastie a její sousedé, Dějiny antického vojenství atd. Zkoumání dějů závěrečných staletí starověku a zrodu středověku tedy představuje druhou oblast jeho badatelského působení, opět s odbornými publikačními výstupy.
Nepodléhá CC

Mgr. Tomáš Vícha

  • vedoucí odboru
  • 542 536 189, 724 663 719
Narodil se v lednu roku 1978 v Brně do rodiny profesionálních pracovníků památkové péče. Po studiu pětiletého maturitního oboru Rekonstrukce a obnova staveb na SPŠ stavební v Brně absolvoval v bakalářském studijním programu studium věd o Zemi na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a posléze vystudoval magisterský obor Muzeologie na filozofické fakultě téže univerzity. V roce 2002 byl zaměstnán ve Státním památkovém ústavu v Brně (předchůdce NPÚ, ÚOP v Brně) jako specialista pro technické památky a industriální dědictví, později také jako garant památkové péče vybraných území v kraji Vysočina. Od roku 2008 se stal pracovníkem nově vzniklého územního odborného pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina se sídlem v Telči. Zde byl územním garantem části kraje, specialistou pro technické památky a vedoucím oddělení garantů území. Podílel se na realizaci projektu „Dědictví Vysočiny“ – webový portál s databází pozoruhodných objektů v kraji. V roce 2010 byl jmenován vedoucím odboru péče o památkový fond, byl také zástupcem územního konzervátora a garantem obnovy národních kulturních památek a dalších vybraných památek v kraji Vysočina. Působil v redakční radě, interní komisi památkové péče, komisi pro posuzování návrhů na prohlášení věcí kulturní památkou i komisích pro doporučení financování z programů MK ČR. Účastnil se aktivit projektu Fakulty restaurování UPa v Litomyšli „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“ i pilotního vzdělávacího cyklu Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze „Dějiny umění pro NPÚ“. Byl členem týmu, který jako dvouletý projekt s podporou OPVK připravil a úspěšně realizoval pilotní běh vzdělávacího programu „Obnova kulturního dědictví – Řemeslná obnova historických staveb“. Podílel se na přípravě edukačních materiálů v rámci projektu subvencovaného z programu Podpora pro památky UNESCO. Z rodinných důvodů na funkci vedoucího OPPF NPÚ, ÚOP v Telči rezignoval, předal agendu a na podzim roku 2015 využil nabídky vrátit se na územní odborné pracoviště NPÚ v Brně k specializaci na technické památky a industriální dědictví. Od počátku roku 2016 zde vedl oddělení specialistů a od 1. 8. 2016 byl jmenován vedoucím Odboru péče o památkový fond NPÚ, ÚOP v Brně. Dlouhodobě se snaží využívat možností dalšího vzdělávaní a získané poznatky dále předávat. Zajímá se především o problematiku související s technickými památkami, materiály a technologiemi v praxi stavební obnovy, tvorbou památkového fondu a legislativním prostředím péče o kulturní dědictví.
Nepodléhá CC

Ing. Petr Svoboda

  • vedoucí metodického centra
  • 724 016 567
Petr Svoboda je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky a Podnikatelské fakulty Vysokého učení technického v Brně, studoval rovněž dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V NPÚ pracuje od roku 2007. Do roku 2010 byl provozním náměstkem ředitele územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, do roku 2013 pak náměstkem generální ředitelky pro správu památkových objektů. Od roku 2015 působí v Metodickém centru moderní architektury v Brně. Je autorem řady publikací, věnuje se také výzkumným projektům.