Publikační činnost a bulletin

Památková péče na Moravě / Monumentorum Moraviae tutela
Bulletin Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně

Jedním s možných způsobů komunikace instituce s veřejností je forma publikace – sborníku, přinášejícího v přístupné formě oborové informace a zároveň zprostředkujícího myšlenky péče o kulturní dědictví. Tato úvaha stála za rozhodnutím brněnského pracoviště (Památkový ústav v Brně), v době, kdy byl u nás internet v plenkách, a redakční rada v roce 1995 připravila pilotní číslo sborníku, označené jako nulté. V úvodním slovu redakce je deklarován cíl uvést do problematiky ochrany památek a otevřít diskusi, která by pomohla řešit rozpory, a která by hledala společnou cestu v boji s časem, dobou a nekompetentností.

Od té doby se sborník (do roku 2002 pod názvem Zprávy Státního památkového ústavu v Brně, od roku 2003 nazvaný Památková péče na Moravě / Monumentorum Moraviae tutela  a vydávaný Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Brně) stal standardním komunikačním prostředkem brněnského pracoviště státní památkové péče, zpravujícím o dění na území jižní Moravy s přesahem do sousedních regionů; periodikum tedy od roku 1997, kdy vyšlo 1. číslo, přinášelo formou studií, zpráv a aktualit informace o památkovém fondu, jeho obnově i nových poznatcích a rovněž o činnosti pracoviště. Vycházela čísla s „průřezovým“ obsahem o dění na poli péče o kulturní dědictví, zároveň též monotematická s užším zaměřením na jednotlivé typy či kategorie památek (technické památky, nástěnné malby, papír...). Též prozatím poslední číslo 19 z roku 2017 je zaměřeno na otázky sakrálních památek.

Nyní přistupujeme ke zveřejnění starších sborníků, většinu již delší dobu rozebraných, na webových stránkách NPÚ, abychom umožnili zájemcům komfortnější přístup.

V Brně, březen 2018

pANELY dĚDICTVÍ A SOUČASNOST

Jedním z důležitých úkolů odborné organizace státní památkové péče je zprostředkování poznání o památkovém fondu veřejnosti. K plnění tohoto úkolu má dílčím způsobem přispět také zde představená série informačních panelů, které umožňují čtenáři seznámit se s významnými památkami, obnovami a objevy památkové péče v Jihomoravském kraji. Informační panely – postery mohou vidět i návštěvníci sídelní budovy našeho pracoviště, kde jsou na chodbách postery pravidelně obměňovány s ohledem na aktuální dění v oboru. Věříme, že lepší poznání památek může vést ke kvalitnější péči o ně – kdo pozná památkové hodnoty, zpravidla je neničí.

01 – Hradby Hustopeče

02 – Zámek Hajany

03 – Zámeček Porz

04 – Zámek Lednice

05 – Most přes řeku Dyji v Bulharech

06 – Jantarový oltářík SZ Rájec nad Svitavou

07 – Kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově

08 – Oranžerie a hrnčírna v Lomnici

09 – Kostel svatého Josefa v Brně

10 – Fasády zámku v Miroslavi: Od gotiky k renesanci

11 – Obnova obchodních prostor, Masarykova 4, Brno

12 – Zámek Slavkov

13 – Nálezy zahradních lemovek v Lomnici

14 – Synagoga Mikulov: památková rekonstrukce zaniklého svatostánku aronu ha-kodeš

15 – Evangelický kostel ve Vanovicích

16 – Obnova zahrady vily Stiassni

17 – Synagoga Mikulov: celková obnova v roce 2013

18 – C. k. vojenská pekárna v Brně

19 – Obnova městského parku na brněnském Špilberku

20 – Jevišovice – předzámčí Starého zámku

21 – Radniční věž ve Znojmě: historie, průzkumy a návrh obnovy

22 – Zámek Strážnice

23 – Palác Morava, Brno

24 – Proměny vesnických staveb v Lednicko-valtickém areálu

Opravy pomocí hliněných technologií na území jižní Moravy

V oblasti lidového stavitelství je pro Jihomoravský kraj charakteristická zděná zástavba s převahou hliněného materiálu v nejrůznějších podobách. Od poloviny 20. století však postupně zanikly praktické dovednosti starých řemeslníků i hospodyň a práce s hlínou se vytratila také při opravách kulturních památek. Znovuoživení hliněných technologií při památkových obnovách nastalo v posledním desetiletí 20. století a díky nepřetržité badatelské práci a trvalému úsilí jihomoravských „hlínařů“ ve sféře praktických dovedností, se staly hliněné technologie při opravách tradičních lidových staveb opět běžnou záležitostí. Zájemci o jihomoravské vesnické hliněné stavby se mohou účastnit veřejných workshopů, které společně s vybranými památkovými obnovami představují následující výstavní panely, které byly vyhotoveny k příležitosti metodického dne Cihla a její matka hlína pořádaného NPÚ, ÚOP v Brně v roce 2015.

Metodické publikace

Metodické centrum moderní architektury v Brně vydává metodické publikace k tematice poznávání a obnovy památek architektury 20. století.

Metodickým publikacím je věnována samostatná stránka.

Umění číst krajinu

Vycházíme z přesvědčení, že znalosti přírody a krajiny, bez nichž by člověk jen těžko přežil, a které byly vlastní našim předkům, je třeba zachovat. V celoročním projektu UMĚNÍ ČÍST KRAJINU jsme se učili rozpoznávat stopy po tradičním hospodaření na polích, pastvinách, v lesích, rozpozvávali stopy po pohybu lidí i vody, achychom je mohli chránit.