Otevřený dopis České komise pro UNESCO k věcnému záměru stavebního zákona

Česká komise pro UNESCO zveřejnila otevřený dopis předsedovi vlády ve věci věcného záměru stavebního zákona, který byl předložen do meziresortního připomínkového řízení v únoru 2019 Ministerstvem pro místní rozvoj a který byl podle programu schůze vlády projednán dne 24. června 2019. Česká komise pro UNESCO v této souvislosti vyzvala vládu, aby věcný záměr stavebního zákona v předložené podobě neschválila a vrátila jej předkladateli k přepracování.

Česká komise pro UNESCO je meziresortním poradním a koordinačním orgánem vlády a jejími členy jsou zástupci příslušných ministerstev a významných institucí a organizací i odborníci působící v oblastech mandátu UNESCO, tedy vzdělávání, vědy, kultury a životního prostředí. Připravovaný věcný záměr byl v průběhu jara projednán odbornými sekcemi, výkonným výborem a na plenárním zasedání České komise.

Její členové se shodují, že vzhledem ke své jednostrannosti, možným dlouhodobým dopadům na kulturní krajinu a architektonické a urbanistické dědictví České republiky, včetně nerespektování, resp. úplnému pominutí řady mezinárodních závazků, které se k tomuto dědictví váží, je věcný záměr v předložené podobě nebezpečný, a mají k jeho obsahu i způsobu projednávání vážné výhrady. Tyto výhrady byly při osobním jednání tlumočeny vedení Ministerstva pro místní rozvoj a jsou i předmětem otevřeného dopisu předsedovi vlády.

Fotografie ke stažení