Konzervace a restaurování technologie Vernerova mlýna v Brlohu

Vedle obytné a hospodářské části ze 17. století se ve mlýně zachovala unikátní technologie z 19. století a z první třetiny 20. století. Od roku 2009 prochází mlýn rozsáhlou opravou, na jejímž konci je plán na vytvoření muzea věnovaného mlynářství a dalším zapomenutým řemeslům.

Vernerův vodní mlýn v Brlohu na Lounsku je samostatná usedlost patrně z počátku 17. století. Vedle obytné a hospodářské části se zde unikátně zachovala mlynářská technologie z 19. století a z první třetiny 20. století, takže může sloužit jako ukázkový příklad malého venkovského mlýna adaptovaného na moderní mlýn válcový. Součástí vybavení je unikátní savka, archaický čisticí stroj, kterých se u nás dochovalo jen pár. Od roku 2009 prochází mlýn rozsáhlou opravou, na jejímž konci je plán na vytvoření muzea českého mlýna a zapomenutých řemesel.

V roce 2014 se podařilo opravit, konzervovat a zprovoznit elektrodynamo a Křižíkovu rozvodnici, opravit mlecí stolici s rýhovanými válci pardubické firmy Hübner & Opitz, hranolové vysévače, výtahy a spádové trubky i savku; práce na opravách dalších strojů budou letos pokračovat. Veškeré zásahy prováděl restaurátor Pavel Sršeň ve spolupráci s odbornými pracovníky NPÚ. Výsledkem je precizní práce, která zajistila možnost předvádění technologického zařízení při zachování patiny stáří.

Mlýn nabízí expozici věnovanou mlynářství a tradičním řemeslům a pravidelně se v něm konají kulturní akce, na kterých se prezentuje tradiční mlynářské řemeslo, lidové zvyky nebo zpracování místních plodin, například kdoulí. Vernerův mlýn Brloh je začleněn do mezinárodního projektu Mortelgrund – Stará solná stezka (Mortelgrund – Alte Salzstrasse), je rovněž součástí tzv. Krušnohorského mlýnského okruhu a pro návštěvníky vydal publikaci Cesta žita. Je tak vzorovou ukázkou citlivé rekonstrukce technické památky a jejího zpřístupnění veřejnosti.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byla navržena Ing. Stanislava Šefčíková (vlastník, investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Bývalý vodní mlýn, v jehož barokní budově je unikátně dochováno technické zařízení, které pochází převážně z počátku 20. století. Dnes se jedná o jediné provozuschopné...

Jedná se o jeden z nejstarších zachovalých kostelů ve Šluknovském výběžku. Kostel byl naposledy opravován v 60. let 20. století.

Hrad Úštěk je cenným dokladem středověké profánní architektury, feudálního sídla městského typu. Podobně jako litoměřický hrad byl začleněn do městského fortifikačního...

Objekt kryté jízdárny zaujímá východní frontu domovního bloku tzv. karé „W“ nacházejícího se po jihozápadním nároží náměstí Československé armády. Jízdárna byla...

Kaple je kvalitní ukázkou drobné sakrální architektury a dokladem vývoje regionálního stavitelství konce 18. stol. Společně s nedaleko stojícím mostem z 2. pol. 18....

Sousedský spolek Merboltice – jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá v pořádání odborných a popularizačních...

Cena NPÚ