Památková péče ve 21. století

Mezinárodní konference

 • Termín: 10.–11. prosince 2019
 • Místo konání: Praha, Staroměstská radnice, Brožíkův sál

Konference je věnována ohlédnutí za posledními třiceti lety památkové péče v České republice a jejímu směřování do budoucna. Bude mít dva bloky – dopolední a odpolední. Dopolední přiblíží téma Zahraniční zkušenost a reflexe české památkové péče a odpolední Budoucnost památkové péče, její výzvy a směřování.

V dopolední části po úvodním slovu generální ředitelky NPÚ zazní příspěvky týkající se vývoje a dosavadní praxe památkové péče v okolních státech. Pozvání přijali zástupci Slovenska, Maďarska, Polska a Německa. Tento blok bude ukončen příspěvkem na témě Vývoj památkové péče v ČR a její východiska pro budoucnost.

Odpolední blok zahájí zástupce ministerstva kultury s příspěvkem Vize české památkové péče v kontextu legislativy a současné společenské situace.  Následovávat budou příspěvky odrážející témata jako Rozumný udržitelný rozvoj měst v kontextu památkové péče, Zkušenosti památkáře z praxe a jeho očekávání pro budoucnost, Klimatické změny a jejich dopady na památkovou péči v budoucnu, Potenciál kulturního dědictví pro budoucí rozvoj společnosti. V tomto bloku bude dán prostor i shrnutí obou anket reflektujících aktuální otázky vnější a vnitřní problematiky Národního památkového ústavu. Celodenní konferenci uzavře panelová diskuze.

Mezi pozvanými hosty ze zahraničí vystoupí např. prof. Elizabeth Brabec (University of Massachusetts), prof. Dr. Thomas Drachenberg (Zemský úřad památkové péče Brandenbursko) či Dr. Tamás Fejérdy (ICOMOS Maďarsko).

Pro účastníky konference budou připraveny tematicky zaměřené exkurze.

Základní informace

 • Na konferenci je možné se registrovat do 15. listopadu na e-mailu: pamatkovapece21@npu.cz.
 • Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina.
 • Konferenční poplatek činí 1000 Kč,  pro studenty a zaměstnance NPÚ 500 Kč.
  Poplatek zasílejte na číslo účtu: 60039011/0710, variabilní symbol: 21, do poznámky prosím uveďte své jméno.
  V případě, že jste student nebo zaměstnance NPÚ, informujte nás o tom prosím prostřednictvím přihlašovacího e-mailu.

Program konference

úterý 10. 12. 2019       
Brožíkův sál na Staroměstské radnici, Praha

 • 9.00–10.00 registrace
 • 10.00–10.15 zahájení konference

  Blok I. – zahraniční zkušenost a reflexe české památkové péče

 • 10.15–10.35 Ing. arch. Naděžda Goryczková (Generální ředitelka Národního památkového ústavu): úvodní přednáška 
 • 10.35–10.40 diskuze
 • 10.40–11.00 PhDr. Katarína Kosová (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky): Vývoj památkové péče na Slovensku v posledních třiceti letech
  bude upřesněno
 • 11.00–11.05 diskuze
 • 11.05–11.25 prof. Dr. Thomas Drachenberg (Brandenburský zemský úřad pro památkovou péči a Archeologické zemské muzeum, Německo): Monuments as a mirror of society – does this give a clear picture or a picture of distortion? / Památky jako zrcadlo společnosti – ukazují nám jasný nebo pokřivený obraz?
 • 11.25–11.30 diskuze
   
 • 11.45–12.05 Dr. Tamás Fejérdy (ICOMOS Maďarsko): Changes and tendecies in the Heritage Care in Hungary during the last 30 years / Změny a směřování v památkové péči v Maďarsku během posledních 30 let
 • 12.05–12.10 diskuze
 • 12.10–12.30 Mgr. Marek Świdrak: Vývoj památkové péče v Polsku za posledních 30 let
  bude upřesněno 
 • 12.30–12.35 diskuze
 • 12.35–12.55 PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (Ústav pro dějiny umění): Česká památková péče ve 20. století
  bude upřesněno 
 • 12.55–13.00 diskuze

  Blok II. – budoucnost památkové péče, její výzvy a směřování
   
 • 14.00–14.20 Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. (Ministerstvo kultury ČR): Vize české památkové péče v kontextu legislativy a současné společenské situace
 • 14.20–14.40 doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (Magistrát hl. m. Prahy): Rozvoj města a památková péče – případová studie Praha
 • 14.40–15.00 Mgr. František Chupík, Ph.D. (NPÚ ÚOP Olomouc): Předtím a potom v přímém přenosu – zkušenosti památkáře z praxe a jeho očekávání pro budoucnost – výsledek interní ankety NPÚ
 • 15.00–15.20 prof. Elizabeth Brabec (University of Massachusetts, USA): Climate Change in the Czech Landscape: Issues and impacts / Klimatické změny v české krajině: otázky a dopady
 • 15.20–15.40 Dr. Paul Mahringer (Spolkový památkový úřad, Rakousko): Monuments Care Practice in Austria beside touristic Highlights / Památková péče v Rakousku vedle turistických atrakcí
   
 • 16.00–17.00 panelová diskuze k přednáškám II. Bloku
 • 18.00 společenský večer

středa 11. 12. 2019
Exkurze, Praha, 9.30–13.00 

 • Národní muzeum – Proměny Václavského náměstí a jeho blízkého okolí (provází Pavel Jerie, Mgr. Jan Holeček, Ing. arch. Ondřej Šefců, Ing. arch. Zdenka Poliačiková)
  řešená témata: dokončená obnova Národního muzea, doprava na Václavském náměstí, dolní část náměstí – rampy, úprava a nové využití a zástavba bloku za palácem Savarin, zástavba na místě Transgasu, oprava budovy Státní opery a Hlavního nádraží, navýšení objektů Filozofické fakulty UK v Opletalově ulici, Kozákův dům a výstavba na jeho místě apod. 
 • Pražský hrad (program bude upřesněn)
 • Trojský zámek a urbanistické úpravy okolí (provází PhDr. Richard Biegel, Ph.D.), Bubenečská čistírna odpadních vod (provází Ing. Šárka Jiroušková, PhD.)   

Změna programu vyhrazena.

 

 pozvánka na konferenci ke stažení

Pozvánka na konferenci
PDF (1,05 MB)

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního města Prahy.