Šlechtova restaurace

Bubeneč, Královská obora, U Letohrádku čp. 20, rejstříkové číslo ÚSKP: 40595/1-1560, vlastník: obec

  • Bubeneč, Šlechtova restaurace (2014)

    Bubeneč, Šlechtova restaurace (2014)

Šlechtova restaurace čp. 20 je unikátní historickou stavbou a architektonickou dominantou v areálu bývalé Královské obory – Stromovky. V místě Šlechtovy restaurace byl původně postaven v letech 1689–1691 barokní lovecký zámeček, který byl roku 1791 upraven podle projektu F. A. L. Hergeta. Dnešní podobu budova Šlechtovy restaurace (tzv. Královská dvorana) získala přestavbou roku 1855 podle plánů B. Gruebera. V roce 1811 byla zprovozněna v souvislosti s otevřením obory veřejnosti kavárna, která fungovala po celé 19. století. Její majitel zde nechal postavit litinový hudební pavilon, roku 1833 si budovu pronajal Václav Šlechta. V držení rodiny Šlechtovy zůstala restaurace až do poloviny 20. století. Šlechtova restaurace je obdélná patrová budova se dvěma hranolovými dvoupatrovými věžovými křídly na bočních stranách, rizalitem uprostřed zadní fasády a arkádou – promenádou před průčelím a na bočních stranách. Na střeše arkády byla zřízena terasa obehnaná novogotickým zábradlím, které se nedochovalo.

Dlouhodobě neudržovaný chátrající objekt po ukončení restauračního provozu ve druhé polovině 20. let 20. století následně v roce 1978 a 1980 vyhořel. Budova je v havarijním stavu a dlouhodobě před plánovanou rekonstrukcí. V roce 2002 byla Šlechtova restaurace zasažena povodněmi. Následně byly provedeny transfery fragmentů maleb a uskladněny pod stropními fabiony v interiérech objektu. V interiéru byly též archivovány veškeré kamenné prvky a fragmenty původní štukové výzdoby. V roce 2003 byla zpracována a NPÚ ÚOP HMP předložena projektová dokumentace zajištění stavby před ražbou průzkumné štoly. V roce 2008 vydáno odborné vyjádření k restaurování interiérů, zajištění nástěnných maleb a štuků, demontáž kovového altánu u Šlechtovy restaurace. V roce 2009 byla zpracována dokumentace zajištění stavby před ražbou průzkumné štoly. V souvislosti se stavbou tunelu městského okruhu bylo v objektu Šlechtovy restaurace provedeno statické zajištění objektu, přelepy maleb, statické zajištění štukových prvků a detailů stavby, další transfery štukových prvků a demontáž litinového altánu včetně popisu jednotlivých dílů a jeho uskladnění. V červnu v roce 2011 došlo nad Šlechtovou restaurací k sesuvu půdy a k vyvrácení dřevin na zadní fasádu Šlechtovy restaurace. Bylo provedeno zajištění svahu, kácení nestabilních stromů a realizována nová opěrná stěna za Šlechtovou restaurací. Objekt měl v tu dobu již po dobu dvou let překryté všechny tři fasády směřující do Královské obory plachtami s přibližnou vizualizací stavby, tyto plachty byly připevněny na lešení sestavené u stěn tří fasád kulturní památky. Havarijní stav památky k prosinci 2014 byl stále aktuální. Posléze byl interiér objektu kulturní památky nepřístupný, exteriér objektu ale přístupný včetně arkádového podloubí. Při kontrolním dni v objektu 7. 11. 2014 bylo zjištěno, že opatření k zajištění památky nebyla splněna z důvodu nepředání objektu do správy Prahy 7. Z pohledu památkové péče je nutná aktualizace zdokumentování současného stavu památky a zamezení dalšímu chátrání a ztrátě památkových a uměleckých hodnot architektonicky ojedinělé stavby. Kvalitní obnova a využití objektu jsou žádoucí. V roce 2015 se nadále připravovala rekonstrukce objektu (plánované dokončení r. 2017?). Na počátku roku 2016 se pokračuje v konečně zdárně započatých rekonstrukčních pracích.