Šitboř, kostel sv. Mikuláše

Nynější podoba hodnotného kostela sv. Mikuláše v Šitboři (okres Domažlice) je výsledkem úprav původní gotické stavby podniknutých v barokním období, při kterých byla prodloužena dřívější loď středověkého kostela z 2. poloviny 13. století. Barokně byla upravována i věž. Dnes je ovšem kostel zříceninou, neboť roku 1979 došlo k destrukci krovu a stropu jeho lodi.

  • Šiboř, kostel sv. Mikuláše.

    Šiboř, kostel sv. Mikuláše.

Střecha i strop lodi zcela chybí, krytina střechy presbytáře poškozena (sjíždí kůrky prejzů). Stav provizorní střechy věže nelze zjistit. Omítky fasád jsou ve velkém rozsahu opadané až na zdivo. Koruna stěn lodi a štítu je lokálně uvolněná a rozrušená od kořenů stromů, které v ní rostou (severní strana). Korunní římsa věže zřícená, zdivo kordonové římsy věže poškozené včetně stříšky (uchycena vegetace). Záklenky většiny oken lodi zřícené včetně zdiva nad nimi, nebezpečí lokální destrukce obvodového zdiva. Při patách zdiva suť a náletová zeleň (severní strana lodi). Dochované kamenické prvky (gotický vstupní portál a okénka presbytáře) jsou poškozeny erozí. V interiérech ve velkém rozsahu opadané omítky až na zdivo (loď, klenba presbytáře), dochované fragmenty historických omítek jsou silně zavlhlé a v lícní vrstvě oloupané, místy trhliny (presbytář). Samotná klenba presbytáře je staticky narušena, má značně degradované jednotlivé zdící prvky, místy zdivo vypadané. V interiéru presbytáře značně rozrostlý břečťan. Oltářní menzy poškozené (fragmenty). Vítězný oblouk je rovněž staticky narušen vlivem degradace zdiva. Podlaha (cihelná) z větší zčásti destruovaná. V lodi rostou náletové dřeviny a zeleň, pod nánosem zeminy keramická podlaha (fragmenty?). Kruchta zcela zřícená. Výplně oken a dveří chybí, objekt je volně přístupný. Okolí neudržované. V roce 2013 zjištěno odstranění náletových dřevin z prostoru kostelní lodi a okolí kostela - hřbitova. Jinak výše popsaný nevyhovující stav objektu stále trvá.