Mauzoleum v Bezručových sadech v Olomouci

Za dlouhodobě zanedbaným stavem pietního návrší s pozůstatky Jihoslovanů zemřelých v letech 1. světové války stál nevyjasněný spor o vlastnictví památky. Ten byl po mnoha letech úspěšně vyřešen ve prospěch Města Olomouce a mohly být započaty práce na obnovu mauzolea.

Jednopatrový objekt je vestavěný do hliněného valu souvisejícího s bývalým opevněním města. Nad kryptou, kde jsou uloženy ostatky padlých jihoslovanských vojáků, je umístěn antikizující chrámek zastřešený kupolí s dórským portikem nesoucím kladí. Na kladí je nápis: VĚRNOST ZA VĚRNOST / LJUBAV ZA LJUBAV. V interiéru svatyně se nachází zbytky nástěnných maleb. K chrámu vede monumentální dvouramenné schodiště, které mělo být podle původního plánu zdobeno sochami a v jehož ose v přízemí se nachází vchod do krypty zdobený figurálním reliéfem od olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Státního seznamu nemovitých kulturních památek byl objekt zapsán v roce 1981 a již krátce po tomto aktu začali zastupitelé města jednat s jugoslávskými představiteli o rekonstrukci památníku. Složitost mezinárodní majetkoprávní otázky ještě zesílené politickými změnami na území bývalé Jugoslávie zapřičinily, že se převzetí památky do majetku Města Olomouce podařilo až po dlouhých vyjednáváních a soudním procesu v roce 2015. Mauzoleum představuje významný doklad československo – jihoslovanských vztahů a reprezentativní příklad olomouckého meziválečného neoklasicismu, postaveného podle projektu Huberta Austa v roce 1926. Jako charakteristický urbanistický prvek Bezručových sadů završuje jeho rekonstrukce program revitalizace olomouckých parků.

V roce 2012 byla provedena podrobná dokumentace exteriéru a interiéru, dále monitoring.

V první části opravy mauzolea v olomouckých Bezručových sadech byly zrekonstruované zídky teras, schodiště a kovové mříže. Další etapa – oprava poničené kaple s kopulí, přijde na řadu v roce 2018.