Hrobka, Hajany

Tvarově harmonická klasicizující šlechtická hrobka hrabat d΄Harnoncourt-Unversagt (později hrabat Deymů ze Stříteže) z poslední čtvrtiny 19. století představuje významný doklad dobové sepulkrální architektury.

  • Hrobka Hajany

    Hrobka Hajany

Pohřební kaple s podzemní hrobkou byla zřízena hrabětem Hubertem Karlem Zikmundem Františkem Josefem d΄Harnoncourt-Unversagt a jeho manželkou Josefi nou Julií, rozenou Mitrovskou z Nemyšle. Poslední pohřeb do hrobky se uskutečnil patrně v roce 1935. Ve druhé polovině 20. století byla hrobka několikrát vyloupena a tělesné pozůstatky pohřbených byly roztroušeny po okolí. Z tohoto důvodu došlo v 80. letech 20. století k zazdění vstupu do objektu.

Stav objektu je havarijní. Střecha byla poškozena, do objektu zatéká. Omítky jsou zčásti opadané, zdivo se drolí a výrazně zavlhá. Vstup byl zazděn, mříže okenních otvorů jsou vylomené. Objekt je celkově zdevastovaný. Na konci roku 2012 došlo k prořezu náletových dřevin kolem hrobky, ale po dvou letech je jimi hrobka opět obklopená.


Související ohrožené památky

Opevněné vesnické sídlo z období středověku má podobu obytné budovy s patrovou sýpkou vetknutou do částečně podsklepené disposice.

Dnešní rozsáhlý renesanční zámek byl postaven na místě raně gotického hradu doloženého již roku 1289 v majetku pánů z Obřan.

V parku situovaná ušlechtilá architektura trojkřídlého klasicistního zámku s raně barokním jádrem tvoří dominantu obce.