Špýchar v Prostředkovicích

Před začátkem oprav bylo zdivo narušeno četnými trhlinami způsobenými vlhkostí a zemním tlakem. Kritický byl stav zejména severní zdi, na níž bylo patrné výrazné vychýlení. V roce 2018 byla zahájena první etapa oprav.

  • Prostředkovice, špýchar

    Prostředkovice, špýchar

Jedná se o dochovaný rychtářský špýchar pozdně středověkého typu s rytým letopočtem 1581 v šambráně střílnového okna. Objekt špýcharu byl výrazně upraven po požáru v roce 1957. Na podzim roku 2018 proběhla první etapa obnovy, která spočívala ve statickém zajištění a sanaci zdiva. 

Jelikož je přízemí v současnosti přibližně 120 centimetrů pod úrovní okolního terénu, do objektu zatékalo a na jaře bývalo přízemí zatopeno až do výšky cca 80 centimetrů. Statika objektu byla dále narušena zemním tlakem navýšené, intenzivně zatěžované přilehlé komunikace. Destrukci obvodového zdiva bránilo pouze provizorní zapření dřevěnými prvky v celé ploše půdorysu.

V roce 2018 poskytlo Ministerstvo kultury ČR v rámci Havarijního programu účelový finanční příspěvek ve výši 250 tis. Kč na statické zajištění a sanaci zdiva špýcharu. V rámci první etapy se opravilo poškozené zdivo (byla vyzděna severní zeď, západní zeď byla částečně srovnána, praskliny v ní vyklínkovány a trhliny injektovány). Statické zajištění spočívalo v umístění provizorní výdřevy zevnitř a její posílení železnými kotvami. Celý objekt byl rovněž odvlhčen. Další etapa obnovy by měla proběhnout v roce 2019.