Péče o památky světového dědictví a jejich Management Plan

Památka světového dědictví nese jedinečné hodnoty, které je nutno zachovat pro budoucí generace. Efektivní systém řízení péče o světové dědictví závisí na typu, charakteristice, potřebách daného statku a jeho kulturním a přírodním kontextu.

Státy podle kompetencí dotčených subjektů musí garantovat nezbytné podmínky pro uchování takových památek, což často znamená mnohem širší pojetí péče než je obvyklá fyzická oprava, restaurování a regenerace. Smyslem systému péče a řízení je proto primárně zajistit ochranu a dlouhodobou péči o výjimečnou světovou hodnotu statku

Péče o světové kulturní dědictví přesahuje kompetence památkové péče, což znamená, že u statků uvedených na Seznamu světového dědictví je třeba vytvořit strategii správy, která stanoví přesná opatření a kontrolní mechanismy, jejichž účinnost je sledována prostřednictvím monitoringu a reportingu.

Pro jednotlivé statky světového dědictví je proto zpracováván koncepční plán péče, který se týká  statku jako celku, včetně strategie udržitelného turismu, vhodné formy prezentace a dalších důležitých témat. Pro takový materiál se i v ČR používá mezinárodně srozumitelný pojem Management Plan. Jeho přípravu velmi podporuje i Ministerstvo kultury, například s využitím dotačního programu Podpora pro památky UNESCO.

Management plan

Management Plan je dokument, který specifikuje, jak konkrétně bude systém řízení v nejbližších letech zajišťovat uchování výjimečné světové hodnoty statku. Zahrnuje proto jak nově vytvořené nástroje, tak popisuje, jak budou uplatněny tradiční postupy, využity stávající nástroje územního plánování a další formální a neformální plánovací mechanismy. Neexistuje žádná formální specifikace „ideálního Management Planu“, může být zpracován nejrůznějšími formami včetně tabulek.

Pro světové dědictví v České republice bylo připraveno metodické doporučení k tvorbě a obsahu Management Planu v publikaci NPÚ: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků.

Centrum světového dědictví připravilo další materiály jak pro péči o světové dědictví i pro další nominace, dostupné na jeho webu.