Nový studijní modul nabídne uplatnění analytické chemie v památkové péči a archeologii

Přírodovědecká fakulta UP ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravila pro studenty nový vzdělávací modul pro uplatnění analytické chemie v památkové péči a archeologii.

Vzdělávací modul s názvem Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii v rámci navazujícího magisterského studia Analytické chemie zahrnuje sedm předmětů zaměřených například na materiály a techniky uměleckých děl, metody používané pro analýzu předmětů hmotného kulturního dědictví, památkovou technologii, dějiny památkové péče či na archeometrii.

„Studentům jsme se rozhodli nabídnout novou možnost vzdělávání, která propojuje analytickou chemii, archeologii i péči o hmotné kulturní dědictví šířeji. Studenti přírodovědných směrů dostanou příležitost seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti péče o hmotné kulturní dědictví, materiálového poznání a dostanou se k novým technologickým postupům i metodologiím odborné  péče o památkový fond,“ uvedla náměstkyně pro památkovou péči NPÚ, Jana Michalčáková.

Díky novému modulu budou studenti spolupracovat s týmy odborníků, kteří se specializují na památkovou obnovu i restaurování uměleckých děl. Dostanou tak šanci sledovat aplikaci výsledků jejich laboratorní práce na konkrétním památkovém objektu. Pracovníci NPÚ a Katedry analytické chemie PřF UP budou společně se studenty zkoumat vzorky odebrané z památek moderními metodami a přístroji, kterými disponuje Přírodovědecká fakulta UP.

Studenti například zjistí, že pod zkoumanou barevnou vrstvou starého obrazu se často může nacházet i několik dalších vrstev obsahujících pigmenty, barviva a pojiva s různým chemickým složením. Budou také moci zkoumat stavební materiál, který byl před stovkami let použit při stavbě historických objektů. Získané poznatky o materiálovém složení a vlastnostech mohou pomoci rozšířit možnosti restaurátorských postupů a potenciálně se promítnout i do technologií současného stavebnictví.

Nový modul umožní studentům získat nové kompetence pro pracovní trh poptávající specialisty schopné věnovat se vysoce odbornému materiálovému průzkumu v památkové péči a archeologii i novým analytickým a technologickým postupům. „Poptávka je po expertech, kteří přicházejí s inovativními postupy a jsou schopni do oborů památkové péče a archeologie implementovat  výsledky akademického výzkumu,“ upozornila Jana Michalčáková.

 

  • 3. 9. 2021