Sledujte Zprávy památkové péče na Facebooku

Odborný časopis věnovaný památkové péči a restaurování Zprávy památkové péče má své oficiální facebookové stránky. Začněte je sledovat a žádné novinky ze světa národního kulturního dědictví vám již neuniknou.

 

facebookové stránky 

 

Odborný časopis Zprávy památkové péče vydává Národní památkový ústav již od roku 1937.Čtyři čísla 81. ročníku časopisu můžete nyní dostat za zvýhodněné předplatné 700 Kč přímo do schránky. Pokud objednáte do 31. května 2021, získáte navíc k prvnímu číslu zdarma knihu z produkce Národního památkového ústavu.

Objednávejte na adrese Národní památkový ústav, ediční oddělení, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, 110 00 nebo elektronicky na e-mail hoskova.miluse@npu.cz.

Už jste objednávku odeslali, ale nechcete o knižní dárek přijít? Napište nám a zařadíme i Vás do této mimořádné nabídky.


Nejnovější vydání

Závěrečné dvoučíslo jubilejního 80. ročníku Zpráv památkové péče přináší řadu podnětných studií věnovaných štukatérskému umění raného novověku, ke kterému, jako k „art minor“, naše uměnověda přistupuje spíše s macešským odstupem. Příspěvky představují žeň z první fáze projektu MK ČR programu NAKI II „Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě“, který má zmapovat památkový fundus štukatur 16. století a prvních decenií 17. století. Jsou pojaty interdisciplinárně a zahrnují vedle uměnovědných analýz i výsledky technologických restaurátorských průzkumů i metodologické podněty či návrhy na restaurování.

Úvodní příspěvky se věnují obecnějším otázkám fenoménu renesančního štuku, jeho postavení v hierarchii raně novověkých uměleckých disciplín, zkoumají unikátní skripta ze začátku 19. století zachycující receptury štukatérského umění, pojednávají o ikonografických programech štukové výzdoby či její typologii. Dílčí studie věnované uměleckohistorické, technologické a metodologické problematice konkrétních památek štukového umění přinášejí nejenom překvapující objevy získané in situ restaurátorským a technologickým výzkumem anebo archivními rešeršemi, ale zároveň umožňují poznatky o zkoumaných památkách včlenit do širších souvislostí.

  • 24. 5. 2021