3D model jezuitské koleje a kostela v Telči

Ukázka 3D modelu jezuitské koleje a kostela Jména Ježíš

Zpřístupnili jsme vizualizaci bývalé jezuitské koleje a řádového kostela v Telči v jejich současné podobě i v historické rekonstrukci.

Jedním z výstupů projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“ věnovaným, jak odborné, tak i širší veřejnosti je vytvoření 3D modelů vybraných staveb, které se pojí s působením řádu Tovaryšstva Ježíšova v Telči. Na základní myšlenku, zpřístupnit atraktivní formou kulturní dědictví z období raného baroka, navázala snaha využít potenciál moderních technologií a pokusit se touto metodou prezentovat badatelská zjištění.

„Svého zpracování se dočkala jezuitská kolej, dnešní Univerzitní centrum Masarykovy univerzity a přilehlý kostel Jména Ježíš, který byl prohlouben o pohled do interiéru díky vedenému řezu stavbou. V další fázi se naplnila vize zachytit oba objekty v jejich pravděpodobné historické podobě“, upřesnila Petra Hnilicová, řešitelka výzkumného týmu.

Proces tvorby vyžadoval spolupráci úzkého týmu specialistů zabývajících se jednak stavebně-historickými průzkumy (Ondřej Hnilica, NPÚ, ÚOP v Telči).  V návaznosti na dosavadní průzkumy byly vypracovány návrhy historické podoby a po celou dobu procesu tvorby bylo dále zajištěno metodické vedení. Zadruhé, úkolem specialisty na informační technologie (Ivan Klíma, NPÚ,  ÚOP v Telči) bylo teoretické poznatky zachycené dvoudimenzionálně převést klasickým postupem "ručního" modelování do 3D podoby. Zejména historická rekonstrukce si vyžádala také další konzultace u externích odborníků na raně novověkou architekturu.

Díky interaktivnímu 3D modelu si uživatel může důkladně prohlédnout stavby v jejich hmotovém rozložení ze všech úhlů pohledu, čímž je možné si lépe uvědomit jednotlivé prostorové souvislosti a propojení těchto dvou významných staveb. Řez kostelem odhaluje strukturu stavebního typu kostela s přízedními pilíři, který je charakteristický pro potridentskou architekturu. Mimo prostoru krypty vykresluje řez vedený zdejším zachovalým historickým krovem ležaté stolice s dvojicí hambálků a podélným vázáním ondřejskými kříži. Vizualizace pravděpodobné historické rekonstrukce zase naznačuje historickou barevnost z poloviny 18. století, jež odhalily dřívější sondy v omítkovém souvrství. A konečně, jako určitou zvláštnost představuje také hypotetické provedení fyzicky nikdy nerealizované podkrovní komory, která je na sakrálním objektu neobvyklá.

„Cílem projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“  je prozkoumat méně známé kapitoly z dějin města Telče týkající se působení jezuitského řádu, poznat a popsat fungování řádu v Telči, vztah majitelů panství, členů jezuitského řádu, představitelů katolické církve a městské komunity“, konstatoval ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Kromě 3D modelů, které budou prezentovány také na závěrečné výstavě projektu v příštím roce v prostorách Univerzitního centra Masarykovy univerzity, patří mezi další výstupy vědeckého bádání interaktivní mapa s odborným obsahem, vydání edice a překladu vybraných pramenů a monografie. Poprvé bude 3D model jezuitské koleje a kostela veřejně prezentován na Výstavišti v Brně v sobotu 15. června 2019 v rámci oslav stého výročí založení Masarykovy univerzity.

Ukázku 3D modelace uvidíte zde.

Více o 3D modelech na webu projektu www.jezuitetelc.cz

Další informace poskytnou připravované odborné studie:
Hnilica O., Klíma I., Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči, in: Zprávy památkové péče, 2/2019 (v tisku).
Hnilica O., Klíma I., Možnosti a využití 3D modelu kostela Jména Ježíš v Telči, in: Dějiny staveb 2019 (v přípravě, po konferenčním příspěvku).

Projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši je financován z programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (NAKI II, kód DG16P02M043). Kromě Národního památkového ústavu se na projektu podílí Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a jeho hlavní koordinátor Historický ústav Akademie věd České republiky.