V dubnu se v Brně uskutečnilo desáté výjezdní zasedání archeologů NPÚ

V dubnu se uskutečnilo desáté výjezdní zasedání archeologů NPÚ

I v letošním roce jednali archeologové napříč územními pracovišti o současných výzvách, problémech i probíhajících akcích, týkajících se oboru archeologie v Národním památkovém ústavu. Výjezdní zasedání tentokrát proběhlo 25.–26. dubna 2019 v prostředí sídla Metodického centra moderní architektury NPÚ ve vile Stiassni v Brně. Vzácnými hosty byli archeologové z Pamiatkového úradu Slovenské republiky.

Samotný úvod jednání patřil krátkému ohlédnutí za deseti lety setkávání archeologů působících v NPÚ a bilancování, co vše se za tu dobu podařilo v oboru posunout, jakou má archeologie pozici v rámci pracoviště a regionu, a výhledu na příští léta. Poté jednání pokračovalo tematickým blokem Koncepční priority oboru archeologie a jejich naplňování. Jako každý rok byli účastníci informováni o stavu plnění programu vědy a výzkumu – plánované výstupy za rok 2018 byly splněny. Byly zmíněny aktuálně probíhající aktivity, diskutovalo se o aktuálnosti témat ve vztahu k poslání NPÚ a mezioborové spolupráci uvnitř i vně NPÚ. Do budoucna bude kladen důraz na spolupráci se zahraničím.

Dalším tématem byly prostředky na záchranné archeologické výzkumy v rozpočtu NPÚ a vyhodnocení jejich využití v roce 2018. Důležité příspěvky se týkaly naplňování evidence archeologických nálezů NPÚ; olomoucké a pražské pracoviště přinesly příspěvky, týkající se stavu uložení a evidence archeologických nálezů na jejich územním pracovišti.

Páteční jednání přineslo tematický blok Archeologické nálezy a péče o ně. První příspěvek se týkal obsahové stránky nálezové zprávy, režimu schvalování a dalšího využití nálezové zprávy. V tuto chvíli se do jednání zapojili kolegové ze slovenského pamiatkového úradu a přednesli příspěvky, týkající se legislativního rámce pro zpracování a schvalování výzkumných dokumentací z archeologických výzkumů na Slovensku, otázek vyžadované (a dosahované) kvality zpracování součástí výzkumné dokumentace na základě zkušeností z praxe. Následovala problematika základního statistického vyhodnocení archeologických výzkumů a odevzdaných výzkumných dokumentací na Slovensku po roce 2002 a informace o evidenci archeologických nálezů ve správě Pamiatkového úradu SR. Nebylo opomenuto ani téma archeologických atlasů, tentokrát na Moravě, když byli účastníci olomouckým pracovištěm seznámeni s aktuálním stavem vytváření archeologických atlasů měst.

Pravidelné setkávání archeologů, působících v NPÚ se stalo do jisté míry tradicí. Výměna informací, koordinace plánů a úkolů pro příští období je zcela zásadní položkou jednání. Navíc se stalo dobrým zvykem, že tato setkání jsou ve své odborné části přístupná také ostatním kolegům. V letošním roce bylo zejména páteční jednání doplněno řadou slovenských příspěvků hostů z PÚ SR a navštíveno několika moravskými kolegy.

  • 4. 6. 2019