Románský portál v Plasích byl odhalen po více než třech stovkách let

Stav tympanonu 24. května 2019

Dne 24. května letošního roku byl po 343 letech restaurátory Janem Bradnou a Tomášem Váňou odhalen tympanon románského portálu v západním průčelí kostela bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Tato mimořádná událost souvisí s restaurátorskou obnovou raně barokního portálu, který byl v roce 1666 vložen do monumentálního portálu románského, v podstatě jako do montážního otvoru. Současně bude zajištěna konzervace románského portálu a jeho nezbytná statická sanace. Práce probíhají v souvislosti s dokončením oprav fasád a restaurováním mobiliáře kostela. Celá akce je financována z prostředků IROP.

„První přesvědčivá zjištění, která vedla k závěru, že západní průčelí kostela je románské, spadají až do roku 1996,” sdělil garant NKP Zdeněk Chudárek, který se výzkumem plaského kostela dlouhodobě zabývá. Průzkum z lešení tehdy souvisel s přípravou opravy západního průčelí, realizované v letech 2004 a 2005. V této souvislosti Zdeněk Chudárek objevil doposud neznámý, po konstrukční stránce zcela ojedinělý románský portál a o něco později překvapivě v sondě pod zazdívkou i reliéfní tympanon.

Podle stavebních souvislostí, ověřených dosavadním výzkumem, byl portál budován ve dvou fázích od 50. až 60. let 12. století. Dokončen byl v původní koncepci pravděpodobně v 70. letech. 12. století. Tympanon je svou výzdobou a rozměry i v cisterciáckém prostředí jedinečný. Ikonografickým programem i rozměry je plaskému tympanonu blízký tympanon ze zaniklého francouzského cisterciáckého konventního kostela v Sturzelbronu (1143) a také tympanon z původního kostela sv. Mikuláše v polské Konskii, který patrně také s cisterciáckým prostředím souvisí. Na rozdíl od Plas, kde je tympanon dochovaný na původním místě, jsou oba uvedené tympanony již jen relikty zaniklých staveb.  

Zdeněk Chudárek upozornil také na mimořádný symbolický obsah reliéfní výzdoby tympanonu, který bude jistě předmětem dalších ikonografických studií. Jeho zvláštností je dvojice procesních křížů, situovaných po stranách pole vertikálně půleného sloupem s hlavicí, zatímco obvykle je u románských tympanonů kříž umístěn centrálně. Tympanon tak může symbolizovat dvě formy života, a to života pozemského a věčného. Kříže jsou doprovázeny výraznými motivy stromů, které tak mohou být symbolem života i smrti (listy druhého ze stromů tvoří ve vrcholu kříž). Kruhové emblémy nad rameny křížů představují patrně nebeská tělesa (slunce, měsíc), emblémy po stranách při dolním okraji tympanonu souvisí se základním dělením tympanonu. Nápadná je zvláště rozeta, která snad symbolizuje vegetaci ráje.

Na plaském tympanonu je patrná polychromie (nejspíš iluzivní kanelování) na středním sloupku. Polychromie je také dochovaná na archivoltě portálu, a to raně barokní iluzivní mramorování a rezidua iluzivního kvádrování z konce 12. nebo první poloviny 13. století. Obdobná iluzivní výzdoba byla již dříve dokumentována v nice z vnitřní strany portálu.

  • 27. 5. 2019

Související zprávy

V Plasích objevili divého muže ze 14. století

1. 4. 2019

Během stavebně-historického průzkumu při obnově bývalého konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích došlo k překvapivému nálezu. „V hloubkové sondě byla...