V Plasích objevili divého muže ze 14. století

Během stavebně-historického průzkumu při obnově bývalého konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích došlo k překvapivému nálezu. „V hloubkové sondě byla odhalena figurální konzola gotické žebrové křížové klenby s motivem divého muže, kterou lze datovat do počátku 14. století,“ uvedl garant Zdeněk Chudárek z generálního ředitelství NPÚ.

Na počátku letošního roku byla s pomocí finančních prostředků IROP zahájena rozsáhlá etapa obnovy bývalého konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. V interiéru kostela budou restaurovány především umělecky mimořádně hodnotné oltáře a další vybavení, v exteriéru bude dokončena oprava raně barokních fasád.

Stavební práce na fasádách umožňují pokračování podrobného stavebně-historického průzkumu této významné, původně románské památky. Výzkum byl v předchozích letech soustředěn především na dokumentaci nálezů v interiérech a jejich vyhodnocení. Dosavadní letošní výsledky výzkumu z lešení potvrzují složitý stavební vývoj závěru kostela a přilehlé kaple sv. Bartoloměje, odbourané na počátku 19. století.

Pozoruhodným nálezem je jednoduchý románský vstupní otvor přibližně 3 metry nad dlažbou kostela v severní štítové zdi transeptu, který patrně souvisel s koridorem do opatského dvorce. Vstupní otvor s masivním překladem a s odlehčujícím půlkruhovým pasem, pečlivě sestavený z arkózových kvádrů, je svou konstrukcí blízký románskému monumentálnímu západnímu portálu s reliéfním tympanonem. S ohledem na statické problémy tohoto 5 metrů vysokého portálu z 3. čtvrtiny 12. století bude barokní portál, který je do románského portálu vložen jako do montážního otvoru, rozebrán a bude tak jedinečná příležitost vcelku posoudit jeho neobvyklé a na svou dobu již archaické řešení.

Zcela překvapivý je nález související s průzkumem torza románské severní kaple. V hloubkové sondě v mladší přizdívce byla odhalena figurální konzola gotické žebrové křížové klenby s motivem divého muže. Umělecká hodnota tohoto díla, které je možno předběžně datovat do počátku 14. století, ukazuje na doposud nepoznanou vysokou kvalitu významné etapy stavebních dějin plaského kostela.

  • 1. 4. 2019