Výzva k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2018

Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2018.

Olomoucký kraj tímto ocení významné osobnosti působící na poli kultury nebo výrazné počiny a aktivity, které se během roku 2018 zapsaly do povědomí veřejnosti. V dubnu 2019 udělí hejtman Olomouckého kraje ceny za mimořádné umělecké výkony v oblasti hudby, výtvarného umění, divadla, filmu, rozhlasu a televize a literatury.  Vedle nich předá cenu za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot. Vybraná osobnost bude za celoživotní přínos v oblasti kultury zařazena do dvorany slávy.

Olomoucký kraj uděluje každoročně Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, které budou za rok 2018 uděleny v následujících kategoriích:

1) Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy). Cena bude udělena vybrané osobnosti s vazbou na Olomoucký kraj za její celoživotní přínos v oblasti kultury nebo památkové péče.

2) Výjimečný počin roku 2018 v oblasti umění. Oceněna bude mimořádná umělecká aktivita (akce), která byla organizačně zajišťována nebo realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj, a to v následujících oblastech umělecké tvorby:

 a) hudby,

b) výtvarného umění,

c) divadla,

d) filmu, rozhlasu a televize,

 e) literatury.

3) Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot. Oceněna bude mimořádná kulturní aktivita (akce) uskutečňovaná na území kraje v různých oblastech neprofesionálního umění,         v oblastech památkové péče, muzejnictví, knižní kultury, uchovávání kulturních tradic atd. a je organizačně zajišťována či realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.

4) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury.

Návrhy mohou zasílat fyzické nebo právnické osoby běžnou poštou (na adresu: Olomoucký kraj, Odbor sportu, kultury a památkové péče, kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Píšová, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc), e-mailem (na adresu: posta@olkraj.cz čij.pisova@olkraj.cz), datovou schránkou (ID: qiabfmf), nebo je mohou donést osobně na podatelnu krajského úřadu.

Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu - Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury jsou zveřejněna na webových stránkách Olomouckého kraje, odkaz zde:
https://www.olkraj.cz/kultra-olomouckeho-kraje-cl-100.html.

Příjem nominací probíhá v termínu od 24. ledna do 4. února 2019 (včetně).

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Píšová, email: j.pisova@olkraj.cz, tel.: 585 508 448.

 

U zasílaných žádostí je rozhodující datum doručení žádosti.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, tj. vedle jména a příjmení také např. telefonický a e-mailový kontakt, adresu bydliště nebo pracoviště, datum narození a zejména charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění výjimečných počinů v jednotlivých kategoriích, musí tento návrh obsahovat název realizované aktivity, údaje o místě a času její realizace, údaje o jejich organizátorech (jedná-li se o fyzické osoby, stejné údaje jako v předcházejícím bodě, jedná-li se o právnické osoby, název právnické osoby, kontaktní údaje a adresu) a zejména charakteristiku přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj.

O udělení cen, vyjma Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

O udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury rozhodne svým internetovým hlasováním veřejnost.

Na základě došlých návrhů na ocenění v této kategorii, rozhodne hodnotící komise o sestavení souboru kandidátů. S tímto souborem bude seznámena veřejnost a ta svým hlasováním rozhodne o udělení ceny. Předložený soubor bude obsahovat minimálně deset kandidátů na udělení ceny. Veřejnost bude hlasovat prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové schránky je možné hlasovat pouze jednou a pro jedinou osobnost nebo aktivitu.

Výzva k hlasování o udělení „Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury“ bude zveřejněna včetně všech potřebných informací na webu Olomouckého kraje.