Archeologický výzkum

Kromě míst v minulosti vytěžených nebo jinak znehodnocených je celá Česká republika územím s archeologickými nálezy. Každý, kdo má v plánu jakoukoli stavební nebo jinou činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, proto musí svůj záměr v době přípravy ohlásit Archeologickému ústavu AV ČR a případně jemu nebo některé z oprávněných institucí umožnit provést záchranný archeologický výzkum; jednou z nich je i Národní památkový ústav.

Pracovníci archeologických pracovišť NPÚ zajistí podle svých kapacit na místech, kde  jsou kvůli stavbě nebo z jiných důvodů ohroženy archeologické nálezy, odborný záchranný archeologický výzkum (někdy pouze formou dohledu).

Pro právnické a podnikající fyzické osoby provádějí archeologické výzkumy hrazené investorem zejména tři největší archeologická pracoviště Národního památkového ústavu – Praha, Ostrava a Olomouc. V omezené míře je však provádějí i další, například pracoviště v Plzni. V mezích kapacitních možností vycházíme vstříc rovněž nepodnikajícím fyzickým osobám, které náklady spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu nehradí.

Běžnou součástí pracovní náplně všech archeologických pracovišť NPÚ jsou konzultace a poskytování informací vlastníkům kulturních památek, právnickým osobám i dalším zájemcům o kulturní dědictví.

zpět na službY NPÚ