• Novinka

Průzkumy památek II/2021

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

204

200 Kč

poslední výtisky

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.
Obsah:

Úvodník

  • Martin Musílek / Pohled historika: potkávání a míjení se stavební historie a historie. Ansicht eines Historikers: Begegnen und Vorübergehen der Baugeschichte und Geschichte

Studie

  • Radim Vrla / K nestarší podobě hradu Buchlova.Zur ältesten Gestalt der Burg Buchlov
  • Jan Veselý, Jan Kypta / Středověké a raně novověké dřevěné konstrukce kostela sv. Martina v Sedlčanech se zvláštním zřetelem k pozdně gotickému krovu nad lodí. Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Holzkonstruktionen der St. Martinskirche in Sedlčany mit besonderer Berücksichtigung des spätgotischen Dachstuhls über dem Kirchenschiff
  • František Kolář, Petra Kaniová, Jana Koudelová, Dalibor Prix, Romana Rosová, Michal Zezula / Opavský hrad a středověké jádro tzv. Müllerova domu čp. 1. Die Burg und der mittelalterliche Kern des sog. Müllerschen Hauses Nr.-Konskr. 1 in Opava
  • Roman Lavička / Zapomenutý špitál sv. Alžběty v Boru u Tachova a jeho výstavba v letech 1515–1518… neb potom Buoh vie, kdy bychom [se] biskupa dočkali, aby jej posvětil. Das vergessene Spital der Hl. Elisabeth in Bor u Tachova und sein Ausbau in den Jahren 1515–1518
  • Petr Uličný / Palác královny Anny Jagellonské. Po stopách zaniklé rezidence na Pražském hradě. Der Palas der Königin Anna von Böhmen und Ungarn in der Prager Burg. Auf den Spuren der verschwundenen Residenz auf der Prager Burg
  • Alena Nachtmannová / Luxusní interiér pozdní renesance na Staré Městě pražském v zrcadle pozůstalostních inventářů. Das spätrenaissancezeitliche luxuriöse Interieur in der Prager Altstadt im Spiegel der Nachlassinventare
  • Daniel Kovář / Přestavba českobudějovické radnice v letech 1727–1730. Lesk a bída barokního stavění. Der Rathausumbau in České Budějovice in den Jahren 1727–1730. Glanz und Elend des barockzeitlichen Bauens

Materiálie

  • Miroslav Kovář, Radek Bláha / K nálezu raně gotické podpory v Hradci Králové. Zum fund des frühgotischen Dienstes in Hradec Králové

Z odborného tisku