Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva

Hlavním cílem projektu je zabránit postupné degradaci památkových hodnot západní části areálu národní kulturní památky státního hradu Kunětická hora. Dalším cílem je pak zpřístupnit veřejnosti nové prostory a prezentovat nadčasovou tvorbu významného architekta Dušana Jurkoviče, který se na dnešní podobě hradu zásadně podílel.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 •  specifický cíl: 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • výzva ŘO IROP: 48. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI
 • Výzva nositele ITI, Hradecko-pardubické aglomerace : výzva č. 9 - Paměťové instituce a kulturní památky
 • Výzva ZS ITI: výzva č. 8 (006/06_16_036/ITI_16_01_001) - SC 3.1- Paměťové instituce a kulturní památky-památky
 • opatření integrované strategie: 2.3.1 Paměťové instituce a kulturní památky
 • podopatření integrované strategie: 2.3.1. A Paměťové instituce a kulturní památky
 • doba trvání projektu: 28. 7. 2016 – 31. 7. 2021
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 78 860 688,47 Kč
 • celkové způsobilé výdaje: 71 886 890,00 Kč z toho, 61 103 856,50 Kč ze strukturálních fondů (ERDF) a 10 783 033,50 Kč ze státního rozpočtu
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 6 973 798,47 Kč.
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 10/2018 ze dne 4. 7. 2018.

Nedostatečná údržba hradu, který přešel do majetku státu v roce 1953, způsobila celkově špatný stav areálu a vedla v 70. letech 20. století k rozhodnutí uzavřít objekt pro veřejnost. Následné opravy umožnily v roce 1993 pouze částečné zpřístupnění veřejnosti. Od té doby probíhaly drobné udržovací práce, a dnes, díky přiděleným dotačním prostředkům, dostává objekt výjimečnou příležitost ožít a nabídnout návštěvníkům nové zážitky.

Projekt řeší zachování a obnovu ojedinělých památkových hodnot, současně se zpřístupněním nyní veřejnosti uzavřených částí hradu Kunětická hora – 6. brána a Jurkovičův palác – a se vznikem nového uceleného návštěvnického prohlídkového okruhu v západní části hradu s instalovanými expozicemi.

Obnova objektu 6. brána, zahrnuje konsolidaci omítek, nátěrů šindelů a dokončení vstupu. Dále pak budou obnovena schodiště (venkovní a společné s Jurkovičovým palácem) a průchod ve východní části průjezdu. Rehabilitace se dočkají i historické interiéry včetně vybavení.

Obnova Jurkovičova paláce, zahrnuje očištění od novodobých nevhodných zásahů. Mezi ně patří necitlivá vestavba z 90. let 20. století, využívající technologii ocelobetonových vodorovných konstrukcí, která měla destruktivní vliv na zachované původní stavební prvky. Obnova řeší také rekonstrukci fragmentu Jurkovičova vnějšího schodiště, vyhlídkové lávky i stříšek. Dále pak obnovu omítek historického zdiva, betonové desky a doplnění přípojek inženýrských sítí. Dojde k vybudování moderní samonosné oceloskleněné vestavby citlivé k památce a k zpřístupnění základů i stěn historické obranné věže ve sklepních prostorách.

Vybudován bude dřevěný přístavek (veranda) v podobě korespondující s obdobím První republiky, který bude využit jako návštěvnické centrum s odpočinkovým zázemím a pokladna. Dojde tak k nahrazení stávajícího nevyhovujícího dřevěného přístřešku mezi 6. bránou a hradním objektem.

Součástí projektu je následná instalace výše zmíněných nových expozic:

 • Expozice prvorepublikových interiérů Dušana Jurkoviče (v objektu 6. brány)
 • Expozice Dušana Jurkoviče a jeho tvorby ve východních Čechách (v přízemí vestavby v Jurkovičově paláci)
 • Architektonická expozice věnovaná hradu a Jurkovičově rekonstrukci (v 1. patře vestavby v Jurkovičově paláci)

V neposlední řadě dojde také k restaurování 17 obrazů ze sbírek hradu, instalaci zabezpečovacího systému a venkovního slavnostního osvětlení hradu.

Kontaktní osoba:

 • Mgr. Ota Minařík, ÚPS na Sychrově, tel: +420 466 797 721, +420 724 663 686, minarik.ota@npu.cz
 • Bc. Miloš Jiroušek, správce objektu, tel: +420 466 415 428, +420 606 806 303, jirousek.milos@npu.cz
 • RNDr. Renata Šedová, manažerka projektu   tel: +420 603 956 870, sedova.renata@npu.cz