Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci – Rok na vsi

Obsahem projektu je kompletní revitalizace národní kulturní památky Selský dvůr v Plzni-Bolevci a její zpřístupnění návštěvníkům ve standardním režimu. Konkrétními činnostmi budou zejména stavební práce, konzervování a restaurování stavby i vnitřního mobiliáře, zajištění obsahové náplně programu, digitalizace a aktivity spojené s řízením a administrací projektu. Revitalizovaný selský dvůr bude představovat významný doklad stavebního vývoje vesnické architektury posledních tří století.

  • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
  • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek
  • doba trvání projektu: 8. 2. 2016 – 31. 12. 2020
  • Celkové zdroje na realizaci projektu: 39 773 678,57 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 33 540 726,78 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 5 918 951,79 Kč ze státního rozpočtu
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 314 000,00 Kč
  • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Hlavním důvodem pro realizaci souboru aktivit, jež jsou předmětem tohoto projektu, je nevyhovující stavebně-technický stav této národní kulturní památky a chybějící infrastruktura. S tím je spojena i skutečnost, že doposud nebylo možno využít potenciál statku jako velmi důležitého prvku venkovské architektury. Rovněž nebylo možno veřejnosti prezentovat způsob života, tradice či kulturu na typické vesnici v regionu Plzeňska.

Statek prošel během své existence různými vývojovými fázemi s tím, že zejména od poloviny 20. století byla veškerá jeho údržba nebo stavební obnova značně zanedbána. Hlavním cílem projektu je záchrana, zachování, konzervace a standardní zpřístupnění národní kulturní památky Selský dvůr v Plzni-Bolevci pro širokou veřejnost tak, aby nově revitalizovaný selský dvůr představoval významný doklad stavebního vývoje vesnické architektury na Plzeňsku v období 18. až 20. století.

V důsledku projektu dojde zejména ke komplexní revitalizaci celého areálu statku, který tak bude moci být využíván jak v rámci standardního návštěvnického režimu, tak i pro pořádání nejrůznějších vzdělávacích, kulturních či společenských akcí, výstav a stálých expozic. Kromě vizuální a technické proměny statku bude nejdůležitější změnou právě zpřístupnění této národní kulturní památky.

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci.

Kontaktní osoby: