Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada

Cílem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejn, a sice do podoby z počátku 19. století, kdy patřila mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Realizací projektu dojde k zpřístupnění těchto prostor veřejnosti a rozšíření návštěvnických tras. Bez provedení památkové obnovy by došlo k nevratnému zániku jednotlivých objektů, které vytvářejí toto jedinečné dílo zahradního umění.

 

  • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
  • prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek
  • doba trvání projektu: 30. 9. 2015 – 30. 9. 2020
  • celkové zdroje na realizaci projektu: 117 238 378,51 Kč
  • celkové způsobilé výdaje projektu: 115 813 239,51 Kč, z toho 98 441 253,58 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 17 371 985,93 Kč národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
  • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 1 425 139,00 Kč
  • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 2/2017 ze dne 9. 2. 2017. Příjemcem je Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži                             

Zaměření a cíle projektu

Zahrada, založená počátkem 19. století v těsné blízkosti středověkého, autenticky dochovaného hradu Pernštejn, je v současné době v havarijním stavu. Vlivem téměř 90 let trvající minimální údržby pernštejnských zahrad trpí stavby drobné architektury osazené ve svažitém terénu, ale i stromy. Dendrologický průzkum prokázal špatný stav téměř 90 procent porostu, který navíc ohrožuje stavby.

Realizací projektu bude dosaženo zejména památkové obnovy díla zahradního umění a staveb, počítáno je s velkým podílem restaurátorských prací. Cílem je zvýšení atraktivity a následně návštěvnosti – vzhledem k rozšíření nabídky v podobě nové prohlídkové trasy věnované obnově díla zahradního umění formou exteriérové expozice s haptickou mapou i v podobě virtuální prohlídky na webu. Návštěvníkům bude nabídnut vyšší komfort pobytu v hradním areálu (zmodernizovaná návštěvnická infrastruktura, klidová zóna, částečně bezbariérové zpřístupnění) i edukativní programy. Památka bude lépe zabezpečena a chráněna, výstupy projektu budou digitalizovány a touto formou zpřístupněny.

Obnova a následné zpřístupnění vrchnostenské zahrady umožní návštěvníkům vnímat hrad v jeho komplexnosti, podpora přispěje k uchování historického a kulturního dědictví pro další generace.

Podrobnější aktualizované informace o projektu naleznete na webu státního hradu Pernštejn.

Kontakt: