Pravidla instagramové soutěže o dárkové předměty

Soutěž probíhá od 22. do 26. června 2021.

 1. Organizátor soutěže
  Organizátorem soutěže je Národní památkový ústav, sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 (dále jen „organizátor“.)
 2. Obecné podmínky soutěže
  Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let, která je registrovaná na sociální síti Instagram (www.instagram.com), má po celou dobu aktivní svůj Instagram účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram. Každý soutěžící se smí zúčastnit pouze jednou. Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Instagramu - společností Facebook. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k organizátorovi, ani k soutěžícím.
 3. Doba konání soutěže
  Soutěž bude probíhat v termínu od 22. do 26. června 2021.
 4. Průběh a principy soutěže 
  Podmínkou pro účast v soutěži je sledování instagramového profilu npu.cz. Na uvedeném profilu bude zveřejněn návod, jak během soutěže postupovat. Soutěžící musí správně odpovědět na kvízovou otázku, která se objeví v tzv. IG příbězích. Z profilů se bude pak náhodně vylosován výherce daného kola.
 5. Výhry a jejich předání
  Výherci soutěže dostanou jeden z dárkových předmětů: plátěnou tašku, plechový hrnek, nebo plastový kelímek. Výherci soutěže budou o výhře organizátorem informováni nejpozději do 7 dní od skončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu a budou vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů pro zaslání výhry – tj. jména, příjmení a doručovací adresy. Výhru lze zaslat pouze na adresu v České republice.

  V případě, že výherce na výzvu organizátora o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 2 pracovních dnů ode dne vyzvání organizátorem nebo si výherce zaslanou výhru nevyzvedne a zásilka s výhrou se vrátí organizátorovi, vyhrazuje si právo dle svého uvážení si ponechat výhru nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce.
 6. Práva a povinnosti pořadatele
  Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.

  Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

  Organizátor neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na sociální síti Instagram s oznámením o výhře nebo pokud na toto oznámení výherce neodpoví organizátorovi rovněž prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti.

  Při oprávněném podezření organizátor na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

  Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce. Vyobrazení výher na marketingových materiálech organizátora je pouze ilustrativní. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí.
 7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
  Soutěžící uděluje zapojením se do soutěže souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konktrétně: označení uživatele na sociální síti, jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen „osobní údaje"). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 1 měsíce od skončení této soutěže a poté budou pořadatelem odstraněny.
 8. Závěrečná ustanovení
  V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.