Karlínská Invalidovna přejde do správy NPÚ

Pražská Invalidovna přejde v dohledné době do správy NPÚ. Národní památkový ústav, který o její převzetí již nějaký čas usiloval, chce tuto výjimečnou národní kulturní památku brzy zpřístupnit veřejnosti a také zahájit její obnovu.

Budova Invalidovny v pražském Karlíně představuje skvost české barokní architektury. I když základní koncept byl vytvořen a schválen u císařského dvora ve Vídni, patří mezi nejvýznamnější stavby předního českého barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, provedené v jeho vrcholném tvůrčím období ve 30. letech 18. století. Stylově vhodným způsobem kombinuje vojensko-erární charakter stavby inspirovaný římskou antickou architekturou s monumentálním severním průčelím. Toto reprezentativní průčelí palácového typu představuje zajímavý a specificky český ohlas oficiálního „imperiálního“ stylu doby vlády císaře Karla VI. Habsburského. Jako možný zdroj inspirace pro pražskou Invalidovnu mohl sloužit kromě pařížské Invalidovny i komplex El Escorial španělského krále Filipa II. v Madridu. Invalidovna představuje vedle kvalitní stavební konstrukce a architektury rovněž nejstarší ukázku sociální nadace tohoto typu pro vojenské invalidy v českých zemích. Svému účelu sloužila až do doby 1. republiky. V tomto kontextu je spojena i s působením předního českého fotografa a vojenského vysloužilce Josefa Sudka ve dvacátých letech 20. století.

Budoucí využití areálu Invalidovny
předkládané Národním památkovým ústavem

  1. Zpřístupnění významného památkového objektu prezentujícího jedinečnou typologii, výjimečnou architekturu, českou vojenskou tradici a významného barokního architekta. S ohledem na umístění v bezprostřední blízkosti historického centra Prahy zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO se dá předpokládat velká návštěvnost veřejnosti. Přidanou hodnotou je i možnost zapojení Invalidovny do řady městských veřejných aktivit.
  2. Vzdělávací a edukační centrum za účelem posílení povědomí o kulturním dědictví u všech věkových skupin (např. workshopy, řemeslné a výtvarné dílny, herny pro děti). Národní památkový ústav naplňuje vzdělávací roli v oblasti kulturního dědictví a ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravuje řadu vzdělávacích programů.
  3. Výstavní prostory pro prezentaci doposud deponovaných sbírek paměťových příspěvkových organizací Ministerstva kultury (Národní galerie v Praze, Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví). Volné prostory umožní moderní interaktivní prezentaci bohatých sbírek uložených v současné době v depozitářích z důvodu nedostatku výstavních prostor v sídlech těchto institucí.
  4. Sídlo územní památkové správy v Praze, která spravuje státní památky zpřístupněné veřejnosti na území Středočeského kraje, Karlovarského kraje a Ústeckého kraje. Pracoviště je v provizorních podmínkách v sídle územního odborného pracoviště pro střední Čechy v Sabinově ulici na Žižkově.

  5. Sídlo Pražského filharmonického sboru, který dlouhodobě usiluje o vlastní objekt a v současné době má pronajaté prostory odborového svazu na Senovážném náměstí v Praze.

  6. Kreativní kulturní průmysl a komunitní aktivity v podobě tvůrčích dílen a ateliérů.

„NPÚ je jednou z nejkompetentnějších státních institucí, která je schopna tento památkově cenný objekt, který je navíc národní kulturní památkou, řádně obnovit a zároveň jej v budoucnu společně s Pražským filharmonickým sborem a dalšími partnery adekvátně využívat v souladu s principy památkové péče a prezentovat jej veřejnosti. Příkladem může být barokní hospitál Kuks, za jehož obnovu nedávno Česká republika dostala nejprestižnější evropské ocenění na poli památkové péče,“ uvádí generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

To ostatně odpovídá i statutu NPÚ, na jehož základě byl ústav Ministerstvem kultury ČR zřízen. Podle něj Národní památkový ústav mimo jiné sleduje kulturněvýchovné využití kulturních památek a zabezpečuje zpřístupnění a propagaci konvolutu nejcennějšího souboru národních kulturních památek, tedy hradů, zámků, klášterů a dalších objektů.