Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí

Cílem projektu v rámci programu NAKI je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k vytvoření systému metodik zaměřených na zdokonalení péče a ochrany historického fotografického materiálu (dále jen HFM). Vytvořené metodiky budou uplatněny na vybraných celcích a souborech HFM tak, aby se ověřily jejich prezentační a interpretační možnosti.

Cílovými skupinami projektu jsou příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR a spravující HFM a také organizace a instituce s HFM, které mají jiného zřizovatele. K vytvoření metodiky a jejímu ověření poslouží cílené průzkumy a vyhodnocení HFM ve fondech vybraných organizací reprezentujích jednotlivé typy institucí pod správou MK (muzeum, galerie, památkový ústav). Ty mají ve svých fondech uvedený materiál, evidují ho, spravují a pečují o něj. Prioritou projektu je metodické podchycení oblastí, v nichž tento typ pomůcek odborného a vědeckého pracovníka buď zcela chybí, nebo má dílčí, nahodilý a velmi různorodý charakter. Vytvoření komplexních a výzkumem podložených certifikovaných metodik, průběžně ověřovaných v praxi po dobu trvání projektu, poskytne metodickou podporu státním i nestátním organizacím spravujícím historický fotografický fond. Každá z metodik bude uplatnitelná na všech úrovních zmíněných organizací a institucí a umožní jak atraktivnější prezentaci fotografických památek směrem k veřejnosti, tak jejich lepší ochranu.

Řešitel za NPÚ:

  • PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D.

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Ladislav Bezděk, Mgr. Hana Knoppová, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Radek Polách, PhDr. Libuše Ruizová, Mgr. Pavel Scheufler, Mgr. Lenka Vaňková

Článek v časopisu Zprávy památkové péče