Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti

Cílem projektu v rámci programu NAKI je zpracování metodik pro optimální dlouhodobé uchovávání movitého kulturního dědictví sbírkotvorných institucí a památkových objektů. Záměrem je zhodnocení současných technologií a systémů ochrany tohoto dědictví z pohledu preventivní péče a návrh jejich optimalizace.

Pozornost bude věnována též postupům snižujícím energetickou náročnost uchovávání movitostí. Metodiky budou formulovány na základě vyhodnocení konkrétních muzejních objektů a kulturních památek, dále vznikne databáze na základě daných evaluačních kritérií. Součástí projektu je i experimentální část zahrnující ověření vybraných postupů měření parametrů vnitřního prostředí a metody jeho regulace. Pro měření parametrů prostředí i pro odzkoušení metod regulace budou kromě současných systémů experimentálně prověřeny i doposud u nás neaplikované postupy – jde o tzv. metodu conservation heating, jež bude po stránce účinnosti a energetické náročnosti porovnávána se současnými systémy regulace klimatu. V rámci návrhů způsobů regulace prostředí moderních objektů budou zkoumány též možnosti minimalizace energetické náročnosti, u památek potom zejména otázky spojené s minimalizací intervence. Metodiky budou obsahovat návody pro optimální uchovávání a manipulaci s předměty, též jako výukový materiál.

Řešitel za NPÚ:

  • PhDr. Zdeněk Vácha

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Kateřina Cichrová, Martin Dvořák, Ing. arch. Václav Němec, Dis.