Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí

Cílem projektu v rámci programu NAKI je identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny kulturní krajiny zrozené v období baroka, která výrazně přetvořila význam a vzhled krajinného rámce novověké společnosti.

K průzkumu byly vybrány dvě svým způsobem unikátní lokality pohraničního území Mikulovska a východního Znojemska, tato území jsou unikátní pozoruhodným zachováním a variabilitou až heroických tvůrčích snah raně novověkého člověka vtisknout okolní krajině pečeť svého duchovního génia. Součástí projektu je vytvoření digitální mapové rekonstrukce barokní kulturní krajiny včetně již jen částečně dochované osnovy komunikací spojujících jednotlivé významné lokality a objekty kultu; bude vytvořen soupis dochované drobné sakrální architektury, soch a dalších uměleckohistorických děl. Prostřednictvím archivního bádání budou dále řešeny otázky spojené se vznikem a formováním předmětné kulturní krajiny se zřetelem na budování sakrálních staveb a vkládání exteriérových uměleckých děl do krajinného rámce a na ekonomiku zrodu a fungování v čase se proměňujících forem řešené kulturní krajiny včetně otázky investic a zisků plynoucích ze zkoumané kulturní krajiny ve vazbě na změny „paradigmatu“ krajiny zejména ve druhé polovině 20. století a v současnosti.

Řešitel za NPÚ:

  • Mgr. Eva Staňková

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Klára Báčová, Mgr. Lenka Češková, Mgr. Aleš Homola, Mgr. Petr Kubín, Mgr. Helena Lukešová, Mgr. Milada Rigasová, Ph.D., Mgr. Karel Sklenář

✓  Webové stránky projektu