Vzdělávací role Národního památkového ústavu: edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky

Cílem projektu v rámci programu NAKI je vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost.

Tvorba programů a podpora jejich aplikace umožní využití více než 100 zpřístupněných objektů ve správě NPÚ. Z hlediska obsahů i forem budou programy respektovat různé typy učení, včetně celoživotního. V návaznosti na celosvětové trendy budou edukační aktivity využívat jak vzdělávací potenciál autentického prostředí památkových objektů, tak digitálních technologií. Přispějí tak nejen k efektivní prezentaci památkových hodnot, ale také k rozvoji vzdělanosti, kreativity a hodnotové orientace cílových skupin ve prospěch dobrovolné a udržitelné péče o kulturní dědictví.

Řešitel za NPÚ:

  • PhDr. Martina Indrová

Na řešení se dále podíleli:

  • Ing. Libor Karásek, MgA. Naděžda Rezková Přibylová, Ing. Petr Svoboda, Mgr. Tomáš Wizovský

✓  Edukační centrum v Ostravě

✓  Památky nás baví