Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

  • Kód: DF12P01OVV001
  • Hlavní řešitelé: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Národní památkový ústav, České vysoké učení technické v Praze (Fakulta stavební), Mendelova univerzita v Brně (Zahradnická fakulta v Lednici)e)
  • Doba řešení: 2012–2015
  • Stav: ukončené
  • Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Cílem projektu v rámci programu NAKI bylo prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny, zaměřené na zhodnocení a rozvinutí systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Projekt usiloval o zlepšení podmínek pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví a nalezení mezioborového metodického konsenzu v této oblasti.

Výsledky projektu budou využitelné pro edukaci široké veřejnosti v této oblasti. Analýza kompozičních principů i prohloubení poznatků o dalších hodnotách těchto území budou přímo využitelné pro regulaci činností v již vyhlášených 19 krajinných památkových zón a jejich udržitelného rozvoje. Zvýšení povědomí a ochrana hodnot historické kulturní krajiny je důležitou součástí národního přístupu ke krajině, ale i příspěvkem k implementaci mezinárodních úmluv.

Hlavní řešitel za NPÚ:

  • Ing. arch. Věra Kučová

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Jakub Chaloupka, Ing. Marek Ehrlich, Mgr. Karel Foud, Ing. arch. Alena Krusová, CSc., Mgr. Ondřej Malina, Ph.D., Ing. Božena Pacáková, Ing. Marie Pavlátová, Ing. arch. Jan Pešta, Mgr. Lubomír Zeman

✓  Webové stránky projektu


E-shop

Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny

Jiří Dostálek, Marek Ehrlich, Karel Kuča, Věra Kučová, Božena Pacáková

80 Kč

Detail