Industriální dědictví Moravy a Slezska

Zkoumání průmyslového dědictví představuje v památkové péči poměrně mladé téma. Dosud bylo primárním úkolem co nejobšírnější pokrytí území ČR základním (plošným) výzkumem a vyhodnocení dochovaných areálů, objektů a technického zařízení z pohledu památkové péče. Projekt v rámci programu NAKI si klade za cíl zhodnocení dřívějších výzkumů, jejich aktualizaci a doplnění a následné zhodnocení poznatků v několika rovinách

Jednak je to specializovaná mapa s odborným obsahem Technické památky Moravy a Slezska koncipovaná tak, aby systémově zahrnovala potenciální výskyt technických památek na základě přirozeného vývoje daného regionu definovaného výskytem nerostných surovin, jejich těžbou a následným zpracováním, vhodnými přírodními podmínkami a jejich využitím (vodní toky jako zdroj energie, pěstování specifických zemědělských plodin v úrodných oblastech) a vývojem dopravních systémů (kupecké stezky a silniční doprava, splavnění vodních toků, železnice), jednak výstava shrnující a přibližující veřejnosti poznatky výzkumu a jeho výsledky (prezentující rovněž s tématem související movité kulturní dědictví ve sbírkách Technického muzea v Brně), dále publikace určené odborné i laické veřejnosti pro vybrané obory a témata: Severní dráha Ferdinandova, textilní průmysl v Brně a Frýdku-Místku (s přesahem k polské Bielsko-Biale).

Řešitel za NPÚ:

  • doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.

Na řešení se dále podíleli:

  • Mgr. Alena Borovcová, Mgr. Vladimíra Lasotová, Mgr. Michaela Ryšková, Ing. arch. Jiří Syrový

✓  Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě


Akce

Pro odborníky

FUMA 2016: Archeologie ve městě

  • Masarykův kulturní dům – MEKUC (Mělnické kulturní centrum, o. p. s., U Sadů 323, Mělník ()
  • 1. 6. 2016–3. 6. 2016