Ladění historických varhan v českých zemích

  • Kód: GA408/09/0596
  • Hlavní řešitelé: PhDr. Petr Koukal, Ph.D.
  • Doba řešení: 2009–2013
  • Stav: ukončené
  • Program: Grantová agentura ČR

Náplní projektu byl průzkum ladicích normálů varhan v českých zemích, průzkum hudebních temperatur u varhan v českých zemích, aplikace poznatků o historickém ladění při restaurování varhan a jejich památkové ochraně. Příspěvky k problematice recepce historických ladění a další poznatky byly zveřejněny v odborné publikaci.

Dosud jsme neměli práci, která by se soustavněji zabývala otázkou, jaké druhy temperatur a ladicích normálů se při ladění klávesových nástrojů u nás dříve používaly – nebyl proveden žádný soustavnější terénní průzkum. Zahraniční studie prokazují, že tato otázka má praktické dopady i v dalších kulturních oblastech, od nových poznatků hudebního vnímání až k restaurování hudebních nástrojů.

Dochovanosti českých historických varhan se v určitých případech týká i jejich zvuku a ladění, což v západní Evropě už nenajdeme. Jde o jediný, přímo dochovaný doklad o starém ladění, jaký už jinde neexistuje. Ohrožení jeho dochovanosti je vysoce akutní, proto bylo důležité terénní průzkum takových nástrojů provést co nejdříve, dokud je co zkoumat.

Projekt vyšel z výsledků příslušných oborů (muzikologie, organologie, psychologie, akustika, neurobiologie) a z pramenné základny (průzkum varhan, studium historických tisků, archivní průzkum, srovnávací průzkum pramenů varhanní hudby). Kromě rozšíření poznatků v oborech muzikologie je výzkum historického ladění plně využitelný v oblasti památkové péče a restaurovaní historických klávesových nástrojů.

Pětiletá práce na projektu umožnila zpracovat velké množství relevantního materiálu, který z tohoto úhlu pohledu dosud nebyl zkoumán. Přínosem se ukázala zejména kombinace terénního výzkumu varhan a studium písemných pramenů a archiválií. Nové poznatky byly publikovány v odborných článcích a obsáhlé monografii.

  • Řešitel: PhDr. Petr Koukal, Ph.D.
  • Doba řešení: 2009–2013