Archeologická mapa Čech. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat

Cílem projektu v rámci programu NAKI bylo vytvoření Archeologické mapy ČR (AMČR), interaktivního systému správy informací o archeologickém dědictví na našem území.

V rámci grantu jsme vytvořili on-line systém sběru dat od oprávněných organizací (včetně možnosti jejich prohlížení a editace) a sjednotili způsob sběru dat pro obě základní české databáze se specifickým využitím a usměrnění toku informací v české archeologii. Vytvořili jsme také příslušné datové modely a vyřešili návaznosti systému na registr zásahů a digitální archiv ARÚP. Dalším výsledkem projektu byla revize podstatné části prostorových údajů a prezentace archeologického dědictví širší veřejnosti v kontextu topografické mapy a turistických údajů, a to formou archeologických průvodců územím Čech, resp. Moravy a Slezska.

Řešitelé:

  • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (NPÚ), PhDr. Martin Kuna, CSc., DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.)