Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je Ministerstvem kultury poskytována Národnímu památkovému ústavu jako výzkumné organizaci na základě zhodnocení jím dosažených výsledků výzkumu.

Zhodnocení výsledků provádí každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVaI). Institucionální podpora DKRVO je jednoletá a ze strany výzkumné organizace není nárokovatelná - ministerstvo ji jako poskytovatel není povinno organizaci poskytnout.

Prostředky poskytnuté ministerstvem na institucionální podporu DKRVO jsou v rámci NPÚ přerozdělovány na řešení výzkumných cílů (VC) tak, aby byla podpora v co nejvyšší míře soustředěna na řešitele a pracoviště s nejlepším výzkumným potenciálem a vedla ke zkvalitnění vědecké a výzkumné činnosti NPÚ, a v důsledku toho i nárůstu objemu tohoto typu finanční podpory. Cíle řešené z prostředků IP DKRVO jsou od roku 2011 interně plánovány na dobu maximálně tří let.

NPÚ zahájil první tříleté období řešení VC v roce 2012. Další je naplánováno na léta 2015 až 2017. Před rokem 2012 využil NPÚ finanční prostředky IP DKRVO na dofinancování čtyř institucionálně řešených výzkumných záměrů NPÚ.


Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum historických...

Projekt zahrnuje základní výzkum a dokumentaci hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentaci stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro památkovou obnovu,...

Výzkumný cíl je zaměřen na průzkum, dokumentaci a hodnocením moderní architektury – zdokonalení poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k památkové péči...

Cílem je zdokonalení poznávání industriálního dědictví ve vztahu k památkové péči, průzkum, dokumentace, hodnocení a prezentace industriálního dědictví vůči odborné i...

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných recenzovaných neimpaktovaných...

Náplní úkolu je vytvoření programového upgrade jednotného systému pro ukládání a prezentaci výstupů výzkumné činnosti a rozvoj funkcionalit jeho jednotlivých součástí...

Cílem je tvorba koncepce kritické ediční řady Soupisy památek a její zavedení do praxe. Výsledkem byl podpis memoranda o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem a...

Cílem projektu bylo vypracování koncepce Biografického slovníku českých památkářů I (1800–1950) a Terminologického a výkladového slovníku památkové péče...

Výzkumný cíl Archeologie je zaměřen na vyhodnocování poznatků o archeologickém památkovém fondu České republiky.