Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je Ministerstvem kultury poskytována Národnímu památkovému ústavu jako výzkumné organizaci na základě zhodnocení jím dosažených výsledků výzkumu.

Zhodnocení výsledků provádí každoročně Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVaI). Institucionální podpora DKRVO je jednoletá a ze strany výzkumné organizace není nárokovatelná - ministerstvo ji jako poskytovatel není povinno organizaci poskytnout.

Prostředky poskytnuté ministerstvem na institucionální podporu DKRVO jsou v rámci NPÚ přerozdělovány na řešení výzkumných cílů (VC) tak, aby byla podpora v co nejvyšší míře soustředěna na řešitele a pracoviště s nejlepším výzkumným potenciálem a vedla ke zkvalitnění vědecké a výzkumné činnosti NPÚ, a v důsledku toho i nárůstu objemu tohoto typu finanční podpory. Cíle řešené z prostředků IP DKRVO jsou od roku 2011 interně plánovány na dobu maximálně tří let.

NPÚ zahájil první tříleté období řešení VC v roce 2012. Další je naplánováno na léta 2015 až 2017. Před rokem 2012 využil NPÚ finanční prostředky IP DKRVO na dofinancování čtyř institucionálně řešených výzkumných záměrů NPÚ.


Výzkumný cíl vznikl v roce 2015 přejmenováním výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století. Nový název lépe vystihl podstatu prováděného výzkumu....

Výzkumný cíl Tematické průzkumy vznikl v roce 2015 sloučením dvou dříve samostatně řešených výzkumných cílů Tematické průzkumy jednotlivých památek a s výzkumným...

Jednoletý výzkumný cíl byl vytvořen za jediným účelem – realizovat Metodiku standardního stavebněhistorického průzkumu a Metodiku digitální a digitalizované fotografie...

Výzkumný cíl realizovaný od roku 2014 a zaměřený na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného s podílem NPÚ byl od roku 2015 začleněn do...

Výzkumný cíl Technologie a materiály v roce 2012 navázal na dílčí úkol Průzkum historických materiálů a technologií výzkumného záměru MK07503233301 ukončeného v roce...

Výzkumný cíl Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století v roce 2012 navázal na v roce 2011 ukončený výzkumný záměr Odborné poznávání, vědecké hodnocení,...

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na dílčí úkol výzkumného záměru NPÚ MK07503233301 ukončeného v roce 2011. Jako výzkumný cíl zaměřený na poskytnutí odborné podpory...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného NPÚ byl od roku 2015 začleněn do výzkumného cíle Prezentace...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného NPÚ byl od roku 2015 začleněn do výzkumného cíle Prezentace...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání odborných knih zabývajících se nejrůznějšími aspekty péče o památky a výzkumu památkového fondu byl od roku 2015...

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum historických...

Projekt zahrnuje základní výzkum a dokumentaci hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentaci stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro památkovou obnovu,...

Výzkumný cíl je zaměřen na průzkum, dokumentaci a hodnocením moderní architektury – zdokonalení poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k památkové péči...

Cílem je zdokonalení poznávání industriálního dědictví ve vztahu k památkové péči, průzkum, dokumentace, hodnocení a prezentace industriálního dědictví vůči odborné i...

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných recenzovaných neimpaktovaných...

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na úkol Výzkum vytváření a implementace integrovaného informačního systému památkové péče řešeného jako součást výzkumného záměru NPÚ...

Výzkumný cíl Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře v roce 2012 navázal na...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na tvorbu koncepce ediční řady kritického soupisu památek ČR a způsob její realizace v praxi byl z důvodu rychlého vývoje nových...

Výzkum dějiny a teorie památkové péče je pociťován v NPÚ jako velmi aktuální. Cíl byl v roce 2012 zahájen jako přípravná fáze budoucího výzkumu. V roce 2014 byl cíl z...

Výzkumný cíl Archeologie v roce 2012 navázal na výzkum archeologických nemovitých kulturních památek, památkových území a prostorové identifikace nemovitého...