Historický Urbanismus

Vedle péče o jednotlivé památky se státní památková péče věnuje hodnotným částem vybraných měst a vesnic a také kulturní krajině. Tato území jsou chráněna plošně, formou památkových rezervací a památkových zón. Péče o tato území je náplní agendy specialistů na historický urbanismus.

Urbanisté Národního památkového ústavu poskytují bezplatné konzultace nejen zpracovatelům územně plánovací dokumentace, ale též pořizovatelům této dokumentace a příslušným orgánům státní správy.

Odborná činnost specialistů urbanistů je v rámci Národního památkového ústavu totožná, odlišné jsou kompetence generálního ředitelství a územních odborných pracovišť ve vztahu k dotčeným orgánům státní památkové péče.

Kompetence Národního památkového ústavu ve vztahu k agendě územního plánování

1. Pokud se na katastrálním území města nebo obce nachází

 • památková rezervace,
 • ochranné pásmo památkové rezervace,
 • lokalita zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • ochranné pásmo lokality zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO,
 • národní kulturní památka*,
 • ochranné pásmo národní kulturní památky*,

pak písemná vyjádření k územně plánovací dokumentaci vypracovává generální ředitelství Národního památkového ústavu.

2. Pokud se na katastrálním území města nebo obce nachází

 • památková zóna,
 • národní kulturní památka*,
 • ochranné pásmo národní kulturní památky*,
 • nemovitá kulturní památka,
 • ochranné pásmo nemovité kulturní památky,

pak písemná vyjádření k územně plánovací dokumentaci vypracovává příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu.

* v případě, že se k dané NKP příslušné pracoviště NPÚ vyjadřuje ve správních řízeních podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

V případě závažných kauz či pochybností je možné se o odbornou pomoc či konzultaci obrátit kromě regionálního pracoviště i generální ředitelství NPÚ.

Specialisté urbanisté generálního ředitelství NPÚ

Specialisté urbanisté generálního ředitelství připravují pro celé území České republiky písemná vyjádření jako odborný podklad pro stanoviska či vyjádření dotčených orgánů státní památkové péče, tj. pro Ministerstvo kultury, krajské úřady a obce s pověřenou působností. Tato agenda se týká zásad územního rozvoje, územích plánů, regulačních plánů i územních studií ve vztahu k území památkových rezervací, lokalit UNESCO a území národních kulturních památek v gesci generálního ředitelství. V rámci této činnosti se účastní nezbytných projednávání těchto dokumentací na všech úrovních jejich pořizování včetně dalších vyvolaných jednání.

Specialisté urbanisté v rámci své odborné činnosti též připravují písemná vyjádření ve věci stavebních architektonických i urbanistických záměrů, k projektové dokumentaci staveb na všech úrovních v rámci odvolacích řízení. Dále společně s územními odbornými pracovišti připravují podklady na prohlášení nových památkových rezervací, památkových zón a památkových ochranných pásem a provádějí revizi již dříve prohlášených. Podílejí se také na přípravě podkladů pro zpracování územně analytických podkladů a na projektech vědy a výzkumu.

Urbanisté generálního ředitelství poskytují metodickou a poradenskou činnost regionálním pracovištím, spolupracují v rámci osvětové a poradenské činnosti s různými subjekty působícími v oblasti péče o kulturní dědictví a historický urbanismus.

Více o tom, jak funguje památková péče a kdo se skrývá pod termínem „památkář“, naleznete na stránce věnované poradenství při obnově památky.

Specialisté urbanisté územních odborných pracovišť NPÚ

Urbanisté jednotlivých územních odborných pracovišť připravují pro území příslušných regionů písemná vyjádření jako odborný podklad pro stanoviska či vyjádření dotčených orgánů státní památkové péče, tj. pro krajské úřady a obce s pověřenou působností. Tato agenda se týká územních plánů, regulačních plánů a územních studií ve vztahu k území památkových zón a území národních kulturních památek v gesci regionálního pracoviště. V rámci této činnosti se účastní nezbytných projednávání těchto dokumentací na všech úrovních jejich pořizování včetně dalších vyvolaných jednání.

Specialisté urbanisté v rámci své odborné činnosti též připravují písemná vyjádření ve věci stavebních architektonických i urbanistických záměrů, k projektové dokumentaci staveb, dotýkajících se území památkových zón a jejich ochranných pásem v příslušném regionu, a to ve všech úrovních zpracování. Dále připravují podklady z hlediska územní památkové ochrany, to znamená návrhy na prohlášení nových památkových rezervací, památkových zón a památkových ochranných pásem a u dříve prohlášených území provádějí jejich revizi, zpřesňování a digitalizaci. Podílejí se na přípravě podkladů pro zpracování územně analytických podkladů a na projektech vědy a výzkumu.

zpět na činnosti podle specializace