Urbanismus

Nejen jednotlivé stavby, ale i celá hodnotná města a vesnice, jejich čtvrti a také kulturní krajina si zaslouží ochranu a péči. V Národním památkovém ústavu se péči o památkově chráněná území a sídla, tedy zejména o památkové rezervace, památkové zóny, lokality UNESCO a vybrané národní kulturní památky (včetně jejich ochranných pásem), věnují specialisté na historický urbanismus.

 

Specialisté urbanisté zkoumají hodnotná území, evidují a publikují získané poznatky a především je využívají při koncepční péči o historická sídla a památky k jejich ochraně a obnově.

Urbanisté na odborných pracovištích v krajích

Specialisté urbanisté na územních odborných pracovištích NPÚ, která sídlí v jednotlivých krajích, projednávají s tvůrci území plány, regulační plány i územní studie týkající se památkových zón a některých národních kulturních památek. Připravují k nim vyjádření, která vydává NPÚ a jež slouží jako odborný podklad obcím s rozšířenou působností či krajským nebo magistrátním úřadům – tedy výkonným orgánům v oblasti památkové péče, v jejichž pravomoci je vydání závazného stanoviska s „kulatým razítkem“.

Vyjadřují se ke stavebním, architektonickým i urbanistickým záměrům a projektům na území památkových zón a jejich ochranných pásem. V příslušném kraji také provádějí revizi, zpřesňování a digitalizaci památkových rezervací, památkových zón i památkových ochranných pásem a připravují návrhy na prohlášení nových.

Urbanisté na generálním ředitelství NPÚ

Specialisté urbanisté z generálního ředitelství NPÚ připravují pro celé území České republiky vyjádření k územnímu rozvoji, územím plánům, regulačním plánům i územním studiím, pokud se týkají památkových rezervací, lokalit UNESCO a části národních kulturních památek. Tato vyjádření, jež vydává Národní památkový ústav, slouží jako odborný podklad pro ministerstvo kultury, krajské úřady a obce s rozšířenou působností, které v těchto případech rozhodují. Specialisté urbanisté z generálního ředitelství navíc poskytují kolegům z územních odborných pracovišť metodické konzultace, spolupracují s nimi na prezentaci a popularizaci témat, jimž se věnují, a připravují společně s nimi podklady na prohlášení nových památkových rezervací, památkových zón a památkových ochranných pásem.

Specialisté urbanisté NPÚ poskytují zpracovatelům, pořizovatelům a příslušným orgánům státní správy bezplatné konzultace k územně plánovací dokumentaci (zejména k zásadám územního rozvoje, územím plánům, regulačním plánům a územním studiím) a projednávají návrhy zadání (návrhy, opakované návrhy) ve všech fázích přípravy. Odborníci z generálního ředitelství mají na starost památkové rezervace a jejich ochranná pásma, lokality zapsané na seznam UNESCO a jejich ochranná pásma a část národních kulturních památek a jejich ochranná pásma. Specialisté urbanisté z krajských odborných pracovišť NPÚ se věnují samostatným kulturním památkám a jejich ochranným pásmům, památkovým zónám i ostatním národním kulturním památkám a jejich ochranným pásmům.

zpět na činnosti podle specializace