Průzkumy památek

Na základě průzkumů lze komplexně poznat historickou stavbu a její vývoj, porozumět jejímu příběhu a získat potřebné informace pro následnou péči. Patří k nim archeologický výzkum, průzkum zdiva a omítek, restaurátorský průzkum, průzkum krovu a stropů, dendrochronologický průzkum i mnohé další – podle potřeby konkrétní památky. Provádějí je odborníci a specialisté různých oborů v souladu s ustálenou metodikou.

Průzkumy se většinou provádějí při příležitosti stavebních úprav památky. Začít s nimi je ideální ještě před plánováním obnovy, protože odhalí, co je na stavbě cenné a zda je třeba to chránit. Další velké množství informací však lze obvykle získat až v průběhu stavby, proto je namístě zajistit kontinuální operativní průzkumy a dokumentaci. Ukončit průzkumy a shrnout všechny poznatky je možné až po ukončení stavebních prací.

Nejběžnějším uceleným metodickým postupem je stavebněhistorický průzkum (zkráceně SHP), který objasňuje stavební vývoj památky, změny jejího užívání i proměny vzhledu. Provádění průzkumu i podobu výstupu stanoví jednotná metodika, která zahrnuje formalizovaný popis stavby, terénní průzkum, interpretaci archivních materiálů, shrnutí stavebního vývoje i náměty pro další péči. Závěry a hodnocení obsažené v elaborátu jsou podkladem pro vyjádření a rozhodnutí památkářů.

Odborníci z Národního památkového zajišťují průzkumy pro památky ve správě této instituce. Zpracováním průzkumů se ovšem zabývá řada dalších odborníků a firem, které je možné oslovit. S doporučením, na koho se obrátit, vám pracovníci NPÚ rádi pomohou.

zpět na činnosti podle specializace