Mezinárodní sympozium: Adolf Loos 150

Pro odborníky

English text follows

Datum konání: 21.–22. 10. 2020

Místo konání:

Přednášková budova MCMA v Brně, Preslova 53 (konferenční den)
Bauerův zámeček na brněnském výstavišti (workshop)

Dvoudenní sympozium k poctě brněnského rodáka a světového architekta, od jehož narození uplyne letos 150 let, bude zahrnovat konferenci a workshop. Konference s účastí předních loosovských tuzemských i zahraničních badatelů připomene život a dílo tohoto humanisty a architekta, ale také české stopy Loosových žáků a následovníků. Druhý den sympozia bude pojat praktičtěji – proběhne prezentace příkladů obnovy Loosových interiéru v Plzni a Praze za účasti tvůrců. Společně se zástupci Brněnských veletrhů a výstav a Magistrátu města Brna proběhne diskuze nad možnostmi obnovy přímo v Loosově sálu Bauerova zámečku.

st 21. 10. 2020

10–16 hod. – mezinárodní konference, přednášková budova MCMA v Brně
Blok I. 150 let Adolfa Loose, blok II. Následovníci Adolfa Loose.
V jednání jsou následující přispěvatelé: Christopher Long (University of Texas at Austin, prostřednictvím videokonference), Rainald Franz(MAK, Vídeň), Markus Kristan (Albertina, Vídeň), Eva B. Ottillinger (Zemské ministerstvo pro digitalizaci a ekonomiku, Vídeň), Elana Shapira (Univerzita užitého umění, Vídeň), Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni), Ladislav Jackson (VUT v Brně, FAVU), Jana Kořínková (VUT v Brně, FAVU), Aneta Kopecká (UPOL), Petr Svoboda (NPÚ, MCMA v Brně), Maria Szadkowska (MHPM, Praha), Vladimír Šlapeta (VUT v Brně, FA), Pavel Zatloukal

17 hod. – prohlídka vily Stiassni v Brně – stopy Adolfa Loose v díle Ernsta Wiesnera

čt 22. 10. 2020

10–15 hod. – workshop, Loosův sál, Bauerův zámeček
Možnosti řešení památkové obnovy tzv. Loosova sálu v Bauerově zámečku v Brně

Odborný workshop by měl nastínit potenciální možnosti památkové obnovy a využití Bauerova zámečku v Brně, jehož interiéry pro Viktora Bauera navrhoval Adolf Loos. Z nich nejlépe dochované je vybavení jídelny, která by se tak mohla stát reprezentativním prostorem připomínajícím osobnost i dílo Adolfa Loose v Brně. Unikátnost prostoru násobí fakt, že se jedná o jediné dochované a částečně veřejnosti přístupné dílo v Brně vůbec. Workshop má za cíl povzbudit odbornou diskuzi vedoucí k trvalým a udržitelným možnostem využití sálu i celého objektu a následně i ke způsobu památkové obnovy interiéru. A to na příkladech různých přístupů dobré i horší praxe obnovy a prezentace Loosova díla v Čechách.

V jednání jsou následující přispěvatelé: David Cysař (Winternitzova vila), Lenka Štěpánková (BVV), Jindřich Chatrný a Dagmar Černoušková (Muzeum města Brna), David Voda a Michal Sborwitz (Müllerova vila v Olomouci), Marie Szadkowska (Müllerova vila v Praze), Karel Zoch a Ludvík Grym (obnova Loosových interiérů v Plzni, Bendova 10 a projekt Klatovská 19) Rostislav Koryčánek (kurátor Hofmannova domu v Brtnici), Iveta Černá (ředitelka vily Tugendhat), Martin Zedníček (OPP Magistrátu města Brna), Aleš Kozák (ProPamátky)

Pořadatelé:

Národní památkový ústav, VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně, Fakulta architektury, Dům umění města Brna, Muzeum města Brna, Statutární město Brno

International symposium: Adolf Loos 150

Date: 21.22. 10. 2020

Venue:

Methodological Centre of Modern Architecture in Brno, Preslova 53 (conference day)
Bauer's chateau at the Brno Exhibition Grounds (workshop)

The two-day symposium – a tribute to the Brno native and world architect who was born 150 years before – will include a conference and workshop. The conference with the participation of leading Loos domestic and foreign researchers will commemorate the life and work of this humanist and architect, but also the Czech traces of Loos's students and followers. The second day of the symposium will be more practical – there will be a presentation of examples of the restoration of Loos' interiors in Pilsen and Prague with the participation of the creators. Together with representatives of the Brno Trade Fairs and Exhibitions and the City of Brno, a discussion on the possibilities of renovation will take place directly in the Loos Hall of the Bauer Chateau.

We 21. 10. 2020

10 am – 4 pm – International conference, Methodological Centre of Modern Architecture in Brno
Block I. 150 years of Adolf Loos, block II. Followers of Adolf Loos.

The following contributors are in the proceedings: Christopher Long (University of Texas at Austin, by video conference), Rainald Franz (MAK, Vienna), Markus Kristan (Albertina, Vienna), Eva B. Ottillinger (Federal Ministry. Digital and Economic Affairs, Vienna), Elana Shapira (University of Applied Arts, Vienna), Petr Domanický (West Bohemian Gallery in Pilsen), Ladislav Jackson (BUT, FAVU), Jana Kořínková (BUT, FAVU), Aneta Kopecká (UPOL), Petr Svoboda (National Heritage Institute), Maria Szadkowska (MHPM, Prague), Vladimír Šlapeta (BUT, FA), Pavel Zatloukal

5 pm – guided tour of the Villa Stiassni in Brno – traces of Adolf Loos in the work of Ernst Wiesner

Thu 22. 10. 2020

10 am – 3 pm, Workshop, Loos Hall, Bauer Chateau

The expert workshop should outline the potential possibilities of further restoration and use of Bauer's chateau in Brno, whose interiors were designed for Viktor Bauer by Adolf Loos. The best preserved of these is the dining room equipment, which could thus become a representative space reminiscent of the personality and work of Adolf Loos in Brno. The uniqueness of the space is multiplied by the fact that it is the only surviving and partially accessible Loos's work in Brno at all. The workshop aims to encourage professional discussion leading to permanent and sustainable possibilities of using the hall and the entire building, and subsequently to the way of restoration of the interior. This is based on examples of different approaches to good and worse practice of restoration and presentation of Loos's work in Bohemia.

The following contributors are in the proceedings: David Cysař (Villa Winternitz), Lenka Štěpánková (BVV), Jindřich Chatrný and Dagmar Černoušková (Brno City Museum), David Voda and Michal Sborwitz (Villa Müller in Olomouc), Marie Szadkowska (Villa Müller in Prague), Karel Zoch and Ludvík Grym (renovation of Loos interiors in Pilsen, Bendova 10 and the Klatovská 19 project) Rostislav Koryčánek (curator of Hofmann House in Brtnice), Iveta Černá (director of the Villa Tugendhat), Martin Zedníček (City of Brno), Aleš Kozák (ProPamatky).

Organizers:

National Heritage Institute, Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, Faculty of Architecture, House of Arts of the City of Brno, Brno City Museum, Brno City Municipality