Možnosti požární ochrany historických staveb se zaměřením na stavby dřevěné

Pro odborníky

  • Krajský úřad Královéhradeckého kraje ()
  • 2. 11. 2017
  • 9.30–16.30
  • Vstup volný

V posledních letech došlo k několika zničujícím požárům dřevěných historických staveb – v roce 2002 kostela sv. Kateřiny ze 16. století v Ostravě-Hrabové, v roce 2007 zvonice z 18. století v Železném Brodu, v roce 2011 Petrovy boudy v Krkonoších, v roce 2017 kostela Božího těla ze 16. století v Gutech.

Bez ohledu na důvod požáru se žádnou z těchto staveb nepodařilo uhasit včas tak, aby zůstaly nepoškozeny jejich historické konstrukce a výzdoba. Došlo tak k nenahraditelným ztrátám na našem kulturním dědictví.

Konference by měla podat aktuální zprávu o tom, jak je vybraný segment nejhodnotnějších a nejohroženějších dřevěných památek chráněn proti vniknutí a požáru (EZS, EPS, stabilní hasicí zařízení), jaké jsou hlavní důvody toho, že se některé památky po vzniku požáru nepodařilo včas uhasit, jaká existují technická řešení stabilních hasicích systémů a aspekty spojené s jejich výběrem a instalací a jaké jsou možnosti financování instalace takových systémů.

Program konference

9.00 – 9.30 prezence

9.30 – 9.45 zahájení

9.45 – 10.10 Poznatky z oblasti požární ochrany kulturních památek v České republice
Eva Polatová, Národní památkový ústav, generální ředitelství, bezpečnostní ředitelka

Příspěvek obsáhne ukázku požárů památkových objektů se zaměřením na příčiny jejich vzniku, seznámí s problematikou pultů centrální ochrany HZS případně Policie ČR – s podmínkami připojení a finanční náročností. Zmíní se o vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a na závěr nabídne ukázku požární ochrany vybraných dřevěných staveb v Polsku.

10.10 – 10.35 Stanovení podmínek požární bezpečnosti v souvislosti s rozborem příčin vzniku požárů v památkových objektech
Pavel Nejtek, náměstek úseku prevence a civilní nouzové připravenosti Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje

Příspěvek se zabývá hodnocením požární bezpečnosti v kontextu vzniklých požárů a snaží se ukázat možná řešení požární ochrany památek na základě vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti a to nejen u činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Snaží se ukázat, že i malá investice může památku chránit.

10.35 – 11.00 Aktuální stav zabezpečení vybraných historických staveb v Královéhradeckém kraji
Jiří Balský, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově

Prezentace podá informaci o aktuálním stavu zabezpečení vybraných dřevěných historických staveb v Královéhradeckém kraji EZS, EPS a stabilními hasicími zařízeními. Zaměří se na výběr památkově nejhodnotnějších staveb a také na stavby, které nejsou trvale či příležitostně obydlené (zpravidla kostely a zvonice). Současné trendy ochrany dřevěných památek.

11.00 – 11.10 přestávka na kávu

11.10 – 11.35 Současné trendy ochrany dřevěných památek. Zkušenosti z Norska
Pavel Jirásek, Culture Tech s.r.o.

V příspěvku budou představeny a shrnuty dosavadní zkušenosti s požární ochranou dřevěných památek v Norsku a významných památek v České republice. Bude zhodnocen současný stav zabezpečení významných památek, představeny různé typy technického řešení zabezpečení. Zároveň budou prezentovány nové trendy v ochraně kulturního dědictví.

11.35 – 12.00 Ochrana historického dřeva versus retardéry hoření
Irena Kučerová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Příspěvek se věnuje vhodnosti aplikace retardérů hoření pro ochranu. Připomene informace o negativním vlivu retardérů hoření na bázi amonných solí na dřevo a bude diskutovat nevýhody itumescentních retardérů hoření při ochraně historického dřeva.

12.00 – 12.25 Možnosti podpory ochrany dřevěných památek
Vlastislav Ouroda, náměstek ministra kultury ČR

Příspěvek podá stručnou rekapitulaci potenciálních zdrojů financování instalace požárních zabezpečovacích a hasicích systémů v dřevěných kostelech a dalších památkách.

12.30 – 13.30 přestávka na oběd

13.30 – 13.55 Požár a následná dokumentace pozůstatků kostela Božího Těla v Gutech
Radek Kadlubiec, Jana Koudelová, Tomáš Nitra, Romana Rosová, Michal Zezula, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

Kostel Božího Těla v Gutech u Třince byl v noci na 2. 8. 2017 téměř zcela zničen úmyslně založeným požárem. Jednalo se o významnou dřevěnou stavbu ze 16. století. Bezprostředně po zabezpečení spáleniště kostela zahájili pracovníci památkové péče dokumentaci spáleniště s využitím digitálních technologií a za pomoci metod archeologického terénního výzkumu dohledávali zbytky mobiliárního fondu. Následovala operativní dokumentace pozůstatků stavebních konstrukcí a zahájen byl rovněž zjišťovací archeologický výzkum, spolu s rozšířeným archivním průzkumem. Výsledky všech těchto aktivit by měly přispět k formulování jednoznačných kritérií památkové obnovy této významné stavby. Zároveň se otevírá otázka, jaké jsou současné možnosti požárního zajištění obdobných historických objektů při respektování jejich památkových hodnot.

13.55 – 14.20 Požár chaty Libušín – příčina vzniku požáru a vliv plnění povinností na úseku požární ochrany na jeho vznik a šíření
Zdeněk Otrusina, náměstek pro prevenci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

Příspěvek popisuje rozsáhlý požár, který vážně poničil horskou chatu Libušín na Pustevnách v Beskydech, která je národní kulturní památkou. V první části je prezentován průběh zásahu jednotek požární ochrany. Druhá část je věnována vyšetřování příčiny vzniku požáru a vlivu instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a plnění povinností na úseku požární ochrany na jeho rozvoj.

14.20 – 14.45 Problematika obnovy národní kulturní památky areálu Libušína
Jakub Masák, Masák&Partner, s.r.o.

Prezentace seznámí posluchače s analýzou vstupních parametrů s ohledem na možnosti zaměření obnovy a představí zvolenou metodu vědecké rekonstrukce a její dopady. Dále se bude věnovat možnostem řešení požárních standardů s ohledem na dřevostavbu a památku. Představí možnosti a varianty řešení samozhášecího systému a odprezentuje vlastní volbu s odůvodněním a vysvětlením souvislostí. Bude se rovněž zabývat projektovými standardy pro dosažení optimálního výsledku.

14.45 – 15.10 Ochrana kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové proti požáru
Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče, Statutární město Hradec Králové

Komplexní obnova kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové po více než 75 letech od jeho přemístění ze Slovenska zahrnuje také instalaci opatření proti požáru. Navrhované stabilní hasicí zařízení, ač je nejvýznamnější částí těchto opatření, není jediným moderním technickým prvkem, který má minimalizovat riziko trvalého poškození kulturní památky, ať již pří- rodní katastrofou nebo úmyslným kriminálním činem. Příspěvek přiblíží průzkumy, přípravu a realizaci těchto opatření a upozorní na jejich limity. Příspěvek bude doplněn komentovanou prohlídkou přímo na místě stavby.

Přesun ke kostelu sv. Mikuláše cca 15 min.

15.30 – 16.30 Komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové

Komentovaná prohlídka naváže na předcházející příspěvek na téma kostela sv. Mikuláše a nabídne možnost seznámit se s přijatými ochrannými opatřeními a jejich provedením přímo na místě stavby.

 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné se zaregistrovat.

Pořádá Národní památkový ústav a sdružení Omnium, z.s., s podporou Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradec Králové.

Plakát ke stažení (PDF, 640 kB)