Specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu Hrady a tvrze v širších souvislostech

Pro odborníky

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži a Zlínský kraj zvou na 16. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu nazvanou Hrady a tvrze v širších souvislostech, která se uskuteční ve dnech 20.–23. června 2017 v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Záštitu nad konferencí přijali Mgr. Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje, a Mgr. Jaroslav Němec, starosta města Kroměříže.

Téma a cíl konference:

Hrady a tvrze náleží již dlouhodobě k badatelsky nejexponovanějším historickým památkám. Z hlediska zájmu návštěvnické veřejnosti pak hrady a tvrze či jejich zříceniny představují jednu z nejatraktivnějších skupin zpřístupněných památkových objektů. Za staletí své existence se staly neodmyslitelnou součástí kulturní krajiny a přirozenými dominantami, tvořícími pro nejširší veřejnost zřetelnou spojnici mezi minulostí a současností. Tyto stavby spoluvytvářely páteř osídlení krajiny, byly místy důležitých historických událostí, sídly významných držitelů, ale i místy každodenního života a součástí hospodářských a správních struktur.

Cílem konference je přispět alespoň dílčím způsobem k zmíněnému interdisciplinárnímu studiu opevněných sídel a k poznání širšího kontextu, v němž jednotlivé objekty vznikaly a fungovaly. Poslední desetiletí přinesla řadu nových postupů, ale i metodických problémů, s nimiž se moderní studium opevněných sídel musí vyrovnat. Jde zejména o racionální vnímání typologických kategorií jako pracovního prostředku k utřídění zkoumaného materiálu, nikoli jako neměnných veličin, jimž je třeba podřizovat interpretaci zjištěné podoby jednotlivých objektů. Nové dokumentační a poznávací metody (např. LIDAR) pak dovolují dokonalejší poznání širších souvislostí a prostorových vazeb jednotlivých částí těchto památek v krajině, včetně dříve opomíjených či nedostatečně zřetelných terénních reliktů, a umožňují tak pořízení jejich věrohodnější dokumentace. Nezpochybnitelný podíl při zpřesnění datací vzniku objektů či jejich částí získává dendrochronologie. Stále většího významu nabývá vedle tradičního srovnávání morfologie architektonických článků, zejména poznávání dobových stavebních postupů a dalších technologických procesů, ale například i provozních a komunikačních souvislostí sídel a jejich jednotlivých objektů.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži je pro konání konference s tímto zaměřením vhodným místem. V jeho barokním organismu se totiž poměrně nedávno podařilo přesněji rozeznat pozůstatky jeho výstavného pozdněgotického předchůdce, které lze v rámci doprovodné exkurze navštívit.

Tematické okruhy konference:

 • Hrady a tvrze v historické sídelní struktuře (vztah k okolnímu osídlení, historickým komunikacím, historické podmínky jejich vzniku, života a zániku)
 • Aktuální výsledky průzkumů jednotlivých lokalit (nové poznatky o stavebním vývoji jednotlivých objektů nebo jejich částí)
 • Každodenní život (zakládání a přestavby hradů a tvrzí, konstrukční detaily jejich staveb, zánik těchto sídel a jednotlivých objektů v jejich areálu, hospodářské a technické vybavení,…)
 • Možnosti moderních technologií při odborné dokumentaci (uplatnění moderních metod dokumentace historických objektů, reliéfu krajiny,…)

Program konference

Z konference bude vydán sborník Svorník, který je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Organizační informace:

 • Konferenční poplatek: 1700 Kč. Zlevněný poplatek pro studenty: 850 Kč. Jednodenní účast: 700 Kč. Členové Sdružení pro SHP a přednášející mají jednorázovou slevu 200 Kč (platí i z jednodenní účasti, slevy se nesčítají). Poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, občerstvení, poplatky během exkurze. Nezahrnuje ubytování, stravování a dopravu na konferenci.
  Poplatek je nutné uhradit před začátkem konference, nejpozději do 3 pracovních dní od odeslání závazné přihlášky ke konferenci. Při úvodní prezenci bude předán doklad o zaplacení.
  Účet pro zaslání konferenčního poplatku: 170406329/0800 (Česká spořitelna, a.s.), variabilní symbol (VS) = telefonní číslo (nejlépe mobilní) shodné s uvedeným kontaktem na přihlášce, použijte ve tvaru 111222333, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a jméno.
 • Přihlášky na konferenci, přihlášky příspěvků: závaznou přihlášku k účasti na konferenci a přihlášení příspěvku vyplňíte v on-line formuláři a odešlete; na zadanou e-mailovou adresu obdržíte kopii vyplněné přihlášky.
  Požadovány a preferovány jsou shrnující, syntetizující a srovnávací příspěvky nebo příspěvky věnované jednotlivým lokalitám, ovšem s přesahem do obecné roviny. Maximální délka referátu je 15 + 5 minut (15 minut referát, 5 minut diskuse). V odůvodněných případech obsáhlejších přehledových příspěvků lze s organizátory konference předjednat možnost prodloužení. Přihlášky k příspěvkům včetně anotací zašlete do 30. dubna na e-mail vrla.radim@npu.cz.
 • Ubytování a stravování si zajistí každý účastník sám. Arcibiskupský zámek je v centru města a poblíž je řada ubytovacích i stravovacích zařízení. Stručný přehled a nabídku ubytování najdete na webových stránkách města Kroměříže. Nabídku ubytovacích a stravovacích možností včetně cenových relací zašleme řádně přihlášeným v dostatečném předstihu.

Kontakty, organizační a programové zajištění konference:

 • komunikace s přednášejícími – Radim Vrla, e-mail: vrla.radim@npu.cz., tel. +420 724 808 267, Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži
 • informace ohledně přihlašování a platby konferenčního poplatku – Mgr. Petra Zelinková, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz, tel. +420 775 442 269, Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži
 • informace ohledně ubytování a stravování – Radka Obdržálková, e-mail: obdrzalkova.radka@npu.cz, tel. +420 775 442 285, Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži

On-line formulář k přihlášení na konferenci.

Informace o konferenci můžete sledovat i na Facebooku.