ÚOP v hl. městě Praze
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky
ÚOP v hl. městě Praze

NPÚ, ÚOP v hl. městě Praze

  • je státní výzkumnou institucí provádějící odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky, památkově chráněná území a kulturní dědictví v prostoru hl. m. Prahy
  • zabezpečuje odbornou a metodickou činnost, týkající se péče o nemovité i movité kulturní památky, jejich soubory, dochovaná historická prostředí, památkové rezervace, zóny, ochranná pásma a území s archeologickými nálezy
  • při zajišťování péče o kulturní památky a památkově chráněná území v hl. m. Praze poskytuje odborný servis, poradenské služby a metodickou pomoc vlastníkům a správcům chráněných objektů a samosprávám dotčených obcí a vydává odborná vyjádření k obnově těchto objektů jako podklad pro závazná stanoviska příslušných orgánů státní správy
  • sleduje provádění komplexní péče o památkový fond na území hl. m. Prahy a dává návrhy na odstranění zjištěných závad majitelům i orgánům státní správy; vykonává odborný dohled při realizaci oprav, úprav, údržby, konzervace nemovitých památek
  • realizuje záchranné archeologické výzkumy a investiční záchranné výzkumy pro další vybrané akce; provádí odborné zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů
  • provádí operativní i standardní stavebněhistorické průzkumy, operativní dokumentace, urbanistické průzkumy, archivní průzkumy, přitom se prioritně zaměřuje na průzkum a dokumentaci záchranného charakteru na památkách, kterým hrozí buď zánik nebo výrazné snížení architektonických a historických hodnot
  • podílí se na metodických, koordinačních, organizačních a hodnotících činnostech při přípravě a realizaci grantových programů
  • zjištěnými údaji doplňuje Ústřední seznam kulturních památek a podílí se na zkvalitňování dat v něm obsažených jak vlastními výzkumy, tak koordinací výzkumu památek a převodem jeho výsledků do příslušné evidence
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Praze v plném rozsahu daném zákonem

Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze má působnost v celém rozsahu Prahy. V jeho spádovém území se nacházelo k 31. 12. 2013 celkem 2106 nemovitých kulturních památek, 3 památkové rezervace, 7 vesnických památkových zón a 10 městských památkových zón. Pražská památková rezervace leží ve středu hlavního města a svou výměrou 866 hektarů představuje největší městskou památkovou rezervaci v České republice. Její celosvětový význam podtrhl zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1992.

Pracoviště nespravovalo k roku 2013 žádnou památku, ale vykonávalo odborný dohled a spolupracovalo při realizaci obnovy památek v souladu se závaznými stanovisky. Vzhledem k rozloze tohoto území a bohatství jeho památkového fondu náleží agenda pracoviště dlouhodobě k nejrozsáhlejším v rámci celého NPÚ. Mimořádně rozsáhlé stavební a developerské aktivity odehrávající se v pražské památkové rezervaci, památkových zónách a dalších památkově chráněných územích Prahy odráží nejen ve zpracování ročně více než 20 tisíc písemných vyjádření k navrženým stavebním činnostem, obnově a restaurování kulturních památek aj., ale též v bezmála šesti tisících
odborných konzultacích jak na půdě ústavu, tak při památkovém dohledu v terénu.

Profil územního odborného pracoviště v Praze výrazným způsobem spoluvytváří jeho samostatný archeologický odbor. K jeho hlavním úkolům náleží vedle výkonu a koordinace archeologické činnosti ve smyslu státní památkové péče také provádění záchranných archeologických výzkumů na území hlavního města, především v jeho historické části. Činnost celého odboru je úspěšně prezentována na adrese www.archeopraha.cz.


Statické zajištění historických staveb – příčiny, následky a šetrné řešení závad (seminář STOP)

14.5.2015 | seminář
Seminář, věnovaný památce Ing. Karla Fantyše, představí projevy statických poruch historických objektů od zdánlivě nepodstatných až po zásadní a nevratné. Na příkladech z praxe budou představeny různé způsoby průzkumů, posouzení a vyhodnocení poruch až po návrh zajištění a případnou realizaci. Speciální pozornost bude věnována geologii podloží a problémům se založením historických staveb. Zároveň budou připomenuty postupy a zásahy, které se neosvědčily.

Nabídka nepotřebného majetku: nemovitost v k. ú. Lysolaje a obci Praha

9.4 - 29.4.2015 | sdělení, informace
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze vyhlašuje výběrové řízení na odprodej nemovitostí v Lysolajích.