ÚOP v hl. městě Praze
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v hl. městě Praze

NPÚ, ÚOP v hl. městě Praze

  • je státní výzkumnou institucí provádějící odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky, památkově chráněná území a kulturní dědictví v prostoru hl. m. Prahy
  • zabezpečuje odbornou a metodickou činnost, týkající se péče o nemovité i movité kulturní památky, jejich soubory, dochovaná historická prostředí, památkové rezervace, zóny, ochranná pásma a území s archeologickými nálezy
  • při zajišťování péče o kulturní památky a památkově chráněná území v hl. m. Praze poskytuje odborný servis, poradenské služby a metodickou pomoc vlastníkům a správcům chráněných objektů a samosprávám dotčených obcí a vydává odborná vyjádření k obnově těchto objektů jako podklad pro závazná stanoviska příslušných orgánů státní správy
  • sleduje provádění komplexní péče o památkový fond na území hl. m. Prahy a dává návrhy na odstranění zjištěných závad majitelům i orgánům státní správy; vykonává odborný dohled při realizaci oprav, úprav, údržby, konzervace nemovitých památek
  • realizuje záchranné archeologické výzkumy a investiční záchranné výzkumy pro další vybrané akce; provádí odborné zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů
  • provádí operativní i standardní stavebněhistorické průzkumy, operativní dokumentace, urbanistické průzkumy, archivní průzkumy, přitom se prioritně zaměřuje na průzkum a dokumentaci záchranného charakteru na památkách, kterým hrozí buď zánik nebo výrazné snížení architektonických a historických hodnot
  • podílí se na metodických, koordinačních, organizačních a hodnotících činnostech při přípravě a realizaci grantových programů
  • zjištěnými údaji doplňuje Ústřední seznam kulturních památek a podílí se na zkvalitňování dat v něm obsažených jak vlastními výzkumy, tak koordinací výzkumu památek a převodem jeho výsledků do příslušné evidence
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Praze v plném rozsahu daném zákonem

Územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze má působnost v celém rozsahu Velké Prahy. V jeho spádovém území se nacházelo k 31. 12. 2013 celkem 2 106 nemovitých kulturních památek, 3 památkové rezervace, 7 vesnických památkových zón a 10 městských památkových zón. Pražská památková rezervace leží ve středu hlavního města a svou výměrou 866 hektarů představuje největší městskou památkovou rezervaci v České republice. Její celosvětový význam podtrhl zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1992.

Pracoviště nespravovalo k roku 2013 žádnou památku, ale vykonávalo odborný dohled a spolupracovalo při realizaci obnovy památek v souladu se závaznými stanovisky. Vzhledem k rozloze tohoto území a bohatství jeho památkového fondu náleží agenda pracoviště dlouhodobě k nejrozsáhlejším v rámci celého NPÚ. Mimořádně rozsáhlé stavební a developerské aktivity odehrávající se v pražské památkové rezervaci, památkových zónách a dalších památkově chráněných územích Prahy odráží nejen ve zpracování ročně více než 20 tisíc písemných vyjádření k navrženým stavebním činnostem, obnově a restaurování kulturních památek aj., ale též v bezmála šesti tisících
odborných konzultacích jak na půdě ústavu, tak při památkovém dohledu v terénu.

Profi l územního odborného pracoviště v Praze výrazným způsobem spoluvytváří jeho samostatný archeologický odbor. K jeho hlavním úkolům náleží vedle výkonu a koordinace archeologické činnosti ve smyslu státní památkové péče také provádění záchranných archeologických výzkumů na území hlavního města, především v jeho historické části. Činnost celého odboru je úspěšně prezentována na adrese www.archeopraha.cz.
Pracovní příležitost v NPÚ, ÚOP v Praze: technik IT

26.3 - 15.4.2015 | sdělení, informace
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze vypisuje výběrové řízení na místo technika IT.

Karlštejn, Konopiště a Křivoklát zahajují o víkendu turistickou sezonu společným projektem 3K a nabídnou vstupné se slevou

28.3 - 29.3.2015 | sdělení, informace
Již o víkendu 28. a 29. března 2015 zahajují tři nejnavštěvovanější středočeské památky – hrady Karlštejn a Křivoklát a zámek Konopiště – letošní hlavní turistickou sezonu. Nejenže otevírají své brány prvním jarním návštěvníkům společně, ale zároveň spouštějí nový projekt 3K, v jehož rámci nabízejí prvním víkendovým návštěvníkům na základní prohlídkové trase padesátiprocentní slevu na vstupné.

Společnost pro technologie ochrany památek zve na seminář Okna historických budov

9.4.2014 | seminář
Odborný seminář připravený Společností pro technologie ochrany památek (STOP), zaměřený na různé typy realizací a možnosti přístupu, jednak na prvky související s okny, tedy parapety či materiál oken, se koná ve čtvrtek 9. dubna v přednáškovém sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových a církevních objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Hrady a zámky čeká Velká hradozámecká inventura, experti si letos připomenou výročí památkové ochrany řady měst a vesnic

4.3.2015 | sdělení, informace
Letošní sezona Národního památkového ústavu bude nabitá. Hrady a zámky návštěvníci poznají důkladněji díky projektu Po stopách šlechtických rodů: Velká hradozámecká inventura, odborníci připomenou, jak se cenná historická města a vesnice proměnily díky ochraně památkové péče, a v novém kabátě přivítají návštěvníky hned tři přední české památky. Kromě toho „ožijí“ některé významné osobnosti první poloviny 19. století i empírové stavby a malebný jihočeský zámek Kratochvíle oslní renesancí renesance.