Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Upozornění NPÚ k aktuální výzvě Programu rozvoje venkova

27.2.2012 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
PRV 159x65
Na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR bylo aktuálně vyhlášeno 15. kolo příjmu pro předkládání Žádostí o  dotaci z Programu rozvoje venkova. Zároveň byla uvedena informace k dokládání příloh k Žádosti o dotaci pro žadatele, zpřesňující požadavky pro objekty, jichž se možnost podpory týká, i když nejsou kulturní památkou a neleží v památkové rezervaci nebo památkové zóně. Pro tyto akce bude požadováno „Vyjádření NPÚ k památným stavbám a objektům kulturně-historických hodnot“.

NPÚ má s Programem rozvoje venkova dobré mnohaleté zkušenosti a běžně vyjádření pro obnovu kulturních památek připravoval, resp. akce obnovy týkající se kulturních památek nebo objektů ležících v památkových zónách a rezervacích jsou ošetřeny standardním správním řízením a žadatelé mají k dispozici závazné stanovisko státní správy na úseku státní památkové péče, jež byla připravena ve standardním správním řízení.

NPÚ vítá, že prostředky programu lze uplatnit i pro stavby, které vykazují obecné znaky dochovaného kulturního dědictví venkova, i když nejsou prohlášenou kulturní památkou. Řada těchto objektů se může v budoucnosti kulturní památkou stát anebo v kontextu svého současného prostředí významně obohacují obraz obce nebo jsou i jiným způsobem pro obec důležitá. Pro většinu takových objektů však NPÚ v současnosti nemá dostatek vlastních dokumentačních fondů, a proto bude pro získání objektivního stanoviska NPÚ včasná součinnost žadatele nezbytná.

Příloha č. 10 specifikovaná na str. 35-36 Pravidel pro žadatele Ministerstva zemědělství (PRAVIDLA, kterými se stanovují Podmínky pro Poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období  2007–2013, Opatření III. 2. 2, ochrana a rozvoj kulturního dědictví) uvádí náležitosti, které vyplní žadatel o dotaci a předloží ji územně příslušnému pracovišti Národního památkového ústavu.

Kontakty jsou uvedeny na stránce http://www.npu.cz/pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/kde-nas-najdete-kontakty/. NPÚ vydá své vyjádření ve smyslu § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyjádření budou připravována v sekcích náměstků pro památkovou péči podle konkrétních obcí, na jejichž území se stavba nachází. Nepůjde tedy o pouhé potvrzení formuláře Přílohy č. 10 programového dokumentu a nelze předpokládat přípravu vyjádření „na počkání“ po předložení žádosti.

Podmínky MZe uvádějí, že kompletní žádosti o dotaci v této výzvě budou přijímány v období 21.-27.3.2012. Žadatelům, kteří se budou ucházet o dotaci pro tzv. památnou stavbu nebo objekt kulturně-historických hodnot, jak je uvedena v podmínkách programu, proto doporučujeme, aby včas úplně vyplněnou Přílohu č. 10 NPÚ předložili tak, aby bylo možno vyjádření připravit.

NPÚ má zájem, aby žádosti byly posouzeny objektivně a prostředky programu směřovaly skutečně na akce, k nimž jsou určeny a z kapacitních důvodů však nemůže vyčlenit na tuto oblast další pracovníky.

Optimální proto bude, pokud žadatelé, jichž se získání vyjádření NPÚ bude týkat, doručí tuto Přílohu do pátku 9.3.2012 územně příslušnému pracovišti. Identifikační údaje o stavbě, jíž se bude akce týkat, je žádoucí ještě doplnit o jasné určení, ve kterém kraji se obec nachází, aby nedošlo k záměně a zejména aby digitálně zaslané podklady mohly být jednoznačně místně určeny. Žádost lze zaslat i v digitální podobě, NPÚ nevyžaduje ostatní součásti materiálu, připravovaného k předložení Ministerstvu zemědělství.

Pro možnost rychlého posouzení zároveň naléhavě doporučujeme, aby žadatel přiložil další informace o činnostech (stavebních pracích), které budou provedeny v rámci obnovy nad rámec formuláře uvedeného v Příloze č. 10 s charakteristikou zamýšlené akce, popř. relevantní obrazovou dokumentaci a výběrem z projektové dokumentace.Metadata ke zprávě

Vloženo
15.3.2012 11:33
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
financování, legislativa, zdroje informací
číslo
9142
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit