Informace pro oblast kulturního dědictví

Program Culture

CULTURE PROGRAMME (2007–2013)
PROGRAM CULTURE (2007–2013)

Výzva k podání projektů pro rok 2012
a
informace o novém Programu Kreativní Evropa/Creative Europe

V roce 2012 je otevřena poslední výzva pro podání projektů komunitárního programu Evropské Unie Culture, který byl ustaven na podporu kultury, kulturního dědictví, současného vývarného umění, performačního a divadelního umění, designu, užitého umění, četby, literatury a překladu. V rámci programu jsou rovněž udílena ocenění Evropské Unie pro nejvýznamnější počiny v jednotlivých oblastech kultury – Cena EU/Europa Nostra ( kulturní dědictví), Cena Mies(e) van der Rohe ( současná architektura), Cena EBBA – European Border Breaker ( populární hudba), Cena EU za literaturu.

Program vyplývá z čl. 151 Smlouvy ustavující Evropské společenství, odbor odpovědný za provedení výzev k předkládání návrhů je Oddělení kultury Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu v Bruselu - EACEA.

Na Program Culture bude navazovat nový komunitární program Evropské Unie Creative Europe – Kreativní Evropa (2014-2020), jehož dotační schéma je také určeno pro oblast kulturního dědictví.

V rámci nového Programu Creative Europe / Kreativní Evropa se připravuje European Heritage Label – Evropská značka pro významná místa kulturního dědictví

Aktuální informace o změnách při podání projektů na rok 2013

Subkontrakce v projektu nesmí přesáhnout 30% dotace poskytované Evropskou unií a nesmí být zaměřena na koordinování projektu.
Za subkontrakci se nepovažuje dodávka či služba realizovaná jednotlivcem, který je tzv. fyzickou osobou; platy umělců, vědců, techniků-restaurátorů, lektorů, překladatelů jako tzv. fyzických osob; platy zaměstnanců organizací – příjemců dotace; vysoce specializované služby podstatné pro uměleckou/památkovou podstatu projektu – nutné schválení Agenturou EACEA u každého případu; cestovné a diety.
Je povinný tendr pro kontrakt nad 60 000 EUR + dodržování národní legislativy.

DPH je nyní uznatelným nákladem i pro veřejné organizace, které nemají nárok na odpočet DPH.

Uzávěrka podávání elektronických přihlášek projektů krátkodobé a víceleté spolupráce na rok 2013 je již v poledne, tj. ve 12,00 hod. CEST uvedeného dne tj. 3.října 2012, u projektů festivalů ve 12,00 hod CET 15.listopadu 2012.

Programový průvodce pro výzvy k podání projektů na roky 2009-2013

rogramový průvodce pro výzvy k podání projektů na roky 2009 – 2013 je základním dokumentem programu EU Culture. Průvodce obsahuje detailní specifikaci výzev na všechny druhy projektů a operačních grantů a časový kalendář včetně každoročních uzávěrek jednotlivých výzev. Tento kalendář podléhá částečným úpravám v souvislosti s pracovními dny a dny pracovního volna v daném roce. Pro předkládání projektů jsou připraveny přihlášky a další dokumenty pro přípravu projektů a zpracování příloh. Přihlášky je nutné podávat on-line v elektronické podobě a zároveň 1 paré přihlášky zasílat v písemné podobě na stanovenou adresu do Bruselu. Pro obě verze je stanoven závazný seznam příloh.

Pro jednotlivé výzvy ( víceleté i krátkodobé projekty spolupráce) jsou k dispozici přehledné Instrukce pro žadatele a Uživatelský průvodce pro elektronickou přihlášku, vysvětlující přípravu projektu a jeho podání krok za krokem.

Hlavní body Programového průvodce platné pro výzvu k podání projektů na rok 2013

Program Culture je členěn na tři základní linie – tzv.strandy.

Strand 1 – podpora kulturních projektů
1.1. projekty víceleté spolupráce,
1.1.2 projekty spolupráce – tzv.krátkodobé projekty,
1.2.2 literární překlady,
1.3.5 - spolupráce se třetími zeměmi,
1.3.6 podpora evropských festivalů

Strand 2 – podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni
1. vyslanci – zástupci evropské kultury,
2. zájmové sítě v oblastech evropské kultury,
3. subjekty podporující kulturní politiku EU (platformy a volná uskupení)

Strand 3 – podpora analytických prací, shromažďování a šíření informací a maximalizace účinku projektů v oblasti kulturní spolupráce

STRAND 1. PODPORA KULTURNÍCH PROJEKTŮ

Na základě výzev je možno v oblasti kulturního dědictví předkládat projekty mezinárodní spolupráce krátkodobé (na 12-24 měsíců), víceleté (na 3-5 let), projekty spolupráce se třetími zeměmi ( max.24 měsíců) a projekty evropských festivalů. Projekty mohou být i multidisciplinární. Projekty je třeba formulovat podle hlavního tématu programu a jeho specifických cílů.

Hlavní téma programu je mezinárodní kulturní spolupráce a specifické cíle tohoto programu jsou:

podpora nadnárodní mobility kulturních subjektů a osob (subjektů kulturního dědictví)
podpora nadnárodní cirkulace uměleckých děl a kulturních produktů ( včetně např. inovativních technologií, poznání kulturního dědictví apod.)
podpora mezikulturního dialogu

Hlavní kritéria hodnocení projektů (jsou společná i pro oblast kulturního dědictví), jejichž popis je nejvýznamnější částí přihlášky:

  1. Rozsah, kterým může projekt přispět k vytvoření Evropské přidané hodnoty (dosažené vyšší úrovni výsledků, jež byla umožněna evropskou spoluprací mezi partnery na dané téma a vyšší úrovní rozšíření výsledků).
  2. Vztah aktivit projektu ke specifickým cílům Programu a jejich naplnění.
  3. Úroveň excelence - výjimečnosti kvality a rozsahu ( originality, inovativnosti a kreativity) v jakém jsou aktivity navrženy a realizovány.
  4. Kvalita partnerství mezi hlavním koordinátorem a spoluorganizátory, jejich počet, rozložení z geografického hlediska, zapojení a příspěvek do projektu.
  5. Úroveň a rozsah výsledků a výstupů generovaných aktivitami projektu, jimiž jsou dosahovány cíle Programu, množství osob a zemí, jimž mohou výsledky prospět.
  6. Rozsah propagace výsledků aktivit projektu a komunikace v této oblasti, komunikační plán a jeho metodologie.
  7. Rozsah míry udržitelnosti generovaný aktivitami projektu s ohledem na dlouhodobé výsledky a spolupráci.

Krátkodobé projekty spolupráce (12-24 měsíců)

Granty podpoří kratší projekty jednooborové nebo víceoborové kulturní spolupráce. Do těchto aktivit musí být zapojeni minimálně tři kulturní operátoři z min. tří různých zemí účastnících se Programu. Organizace spolupráce formou právně závazné smlouvy se doporučuje. Délka trvání projektu je 12-24 měsíců. Podpora EU pro tyto projekty nepřekročí 50 % navrhovaného rozpočtu a bude v rozmezí 50 000 až 200 000 EUR.

Víceleté projekty spolupráce (3-5 let)

Granty budou poskytnuty projektům víceleté jednooborové nebo víceoborové kulturní spolupráce, jejichž cílem je dosáhnout udržitelné a strukturované spolupráce mezi kulturními operátory ze zemí, které se na Programu podílejí. Tyto granty mají podpořit vybrané projekty v jejich počáteční a strukturu budující fázi nebo ve fázi jejich geografické expanze a umožnit jim tak rozvinout se časově do několika let a získat finanční nezávislost.

Do těchto projektů musí být zapojeno minimálně šest kulturních operátorů z minimálně šesti rozdílných zemí účastnících se Programu. Délka trvání projektu je 3–5 let a je organizována formou právně závazné smlouvy o spolupráci. Spolufinancování EU je v rozmezí 200 000 - 500 000 EUR za každý rok, nesmí překročit 50 % navrhovaného rozpočtu. Toto financování je poskytnuto na dobu od tří do pěti let.

Uzávěrka pro předložení návrhů krátkodobých a víceletých projektů na rok 2013 je 3.října 2012, elektronické přihlášky do 12,00 hod. CEST 3.října 2012. Budou akceptovány pouze žádosti kompletní a platné v den uzávěrky výzvy k předkládání návrhů. Aktuální formuláře přihlášky a další podklady jsou zveřejněny na www.eacea.ec.europa.eu.

Projekty spolupráce s třetími zeměmi (max. 24 měsíců)

Tyto projekty jsou určeny pro nejméně 3 spoluorganizátory včetně vedoucího projektu z minimálně 3 zemí účastnících se programu, jež mají nejméně dvouletou zkušenost s mezinárodní spoluprací v dotčené třetí zemi, a pro nejméně jeden subjekt z této třetí země (tj. země, jež není ani členskou ani kandidátskou zemí EU). 50 % aktivit musí být realizováno v třetích zemích a spolupráce je organizována formou smlouvy o partnerství. Příspěvek EU tvoří maximálně 50 % rozpočtu a je 50 - 200 000 EUR. Každý rok je Evropskou komisí stanovena vybraná třetí země, na níž jsou projekty zaměřeny – pro výzvu na rok 2013 byla vybrána Austrálie a Kanada .

Uzávěrka pro předložení návrhů projektů se třetími zeměmi je 3.května 2013. Budou akceptovány pouze žádosti kompletní a platné v den uzávěrky výzvy k předkládání návrhů. Aktuální formuláře přihlášky a další podklady budou zveřejněny na www.eacea.ec.europa.eu.

Projekty podpory evropských festivalů (otevřena pouze výzva na jednoroční projekty)

Tyto projekty jsou určeny i pro festivaly v oblasti kulturního dědictví nadnárodní úrovně. Organizátor musí doložit 5 takových akcí na evropské úrovni v minulosti, festival musí zahrnovat prezentaci nejméně 7 děl z dalších evropských zemí účastnících se programu. Příspěvek EU tvoří maximálně 60% a je 100 000 EUR, je přidělován pouze na aktivity festivalu zahrnující focused management a evropský rozměr akce. Filmové festivaly nejsou do této výzvy zahrnuty.

Uzávěrka pro předložení návrhů projektů evropských festivalů je ve 12,00 hod CET 15.listopadu 2012.
Budou akceptovány pouze žádosti kompletní a platné v den uzávěrky výzvy k předkládání návrhů. Aktuální formuláře přihlášky a další podklady budou zveřejněny na www.eacea.ec.europa.eu.

Oblasti kulturního dědictví zahrnuté do Programu Culture

Nemovité kulturní dědictví - architektura, sídla, kulturní místa a kulturní krajiny, historické zahrady a parky,
archeologické kulturní dědictví,
movité kulturní dědictví, sbírky, historické archivy a knihovny,
nehmotné kulturní dědictví, tradice, události, osobnosti, historická řemesla a techniky. Jedná se o kulturní dědictví evropské dimenze, nemusí však nutně jít o evidované kulturní památky.

Příklady relevantních aktivit pro projekty v oblasti kulturního dědictví

Semináře, konference, workshopy, publikace, dokumentace
vzdělávání – školení, pracovní dílny, edukační programy
výstavy, stálé expozice, veletrhy, festivaly
prezentace památek, management a zpřístupnění
performance – oživená minulost, akce na památkách
zaměření na veřejnost i odborníky, na různé zájmové, věkové i společenské skupiny
multimediální aktivity a digitalizace
výzkum a šíření know – how včetně příkladů dobré praxe, restaurování jako součást výzkumu, obnova památky jako součást výzkumu za použití tradičních technologií či inovačních postupů (toto pouze jako součást širšího projektu)
zaměření na nehmotné kulturní dědictví v celé jeho šíři
akce kulturního průmyslu mimo audiovizi
Je třeba vytvořit komplexní projekt s řadou aktivit odehrávající se ve všech zúčastněných zemích hlavního organizátora a spoluorganizátorů. Projekty musí být neziskové.

Všechny přijatelné návrhy předložené v rámci Programu budou posouzeny skupinou nezávislých expertů. Projekty budou vybrány na základě těchto posudků vypracovaných s ohledem na kritéria hodnocení Programu.

Žadatelé, jejich spoluorganizátoři a další, tzv.přidružení partneři

Mohou být veřejné nebo soukromé kulturní organizace s právním statutem, jejichž hlavní činnost spočívá v kulturní oblasti a jejichž oficiální sídlo je v jedné ze zemí účastnících se Programu, které mají finanční možnosti a operační kapacitu dokončit navrhovanou činnost. Program je otevřen pro kulturní organizace, výzkumné a vzdělávací instituce, obce, NGO a také pro malé kulturní podnikatelské subjekty, které mohou prokázat, že navržené projekty nejsou ziskové. Program není zaměřen na oblast audiovize.

Země účastnící se programu:

27 členských států Evropské unie, tři země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, kandidátské země EU: Chorvatsko, Srbsko, Turecko a bývalá jugoslávská republika Makedonie ( FYROM); a dále západobalkánské země – Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora. Jako partneři nad stanovený počet se mohou účastnit i tzv.třetí země, evropské i mimoevropské, a to i v projektech krátkodobé i dlouhodobé spolupráce.

Jako partneři nad stanovený počet se mohou účastnit i tzv.třetí země, evropské i mimoevropské, a to i v projektech krátkodobé i dlouhodobé spolupráce.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu v eurech podle stanoveného směnného kurzu, přiložený k žádosti, musí mít vyrovnané příjmy a náklady a musí doložit dofinancování a detailní specifikaci nákladů podle uvedených kategorií. Grant Komise nesmí být použit za účelem vytvoření zisku ze strany příjemce. Zisk je definován jako přebytek příjmů převyšující náklady. Částka grantu bude snížena o částku jakéhokoliv přebytku.

Hlavní organizátor a spoluorganizátoři musí zajistit min. 50 % rozpočtu (u festivalů min. 40 %). Není stanoveno, jakým podílem, přispět by však měli všichni zúčastnění spoluorganizátoři. Nad stanovený počet zemí je možná účast tzv. přidružených partnerů, kteří se na rozpočtu nemusí podílet (pokud si přejí, mohou vklad poskytnout).

U krátkodobých projektů spolupráce (12-24 měsíců) bude vyplacena záloha (70 % celkového grantu) do 45 dnů po podpisu smlouvy agenturou/a organizací se sídlem v zemi EU po rozhodnutí o udělení grantu, zbylá část po ukončení projektu.

U víceletých projektů bude záloha vyplacena do 45 dnů po podpisu smlouvy a po obdržení všech potřebných garancí ( 40% pro projekty trvající 36 měsíců, 30% pro projekty trvající 37-60 měsíců).
Druhá záloha grantu bude vyplacena do 45 dnů od schválení průběžné zprávy o vývoji projektu Výkonnou agenturou (40 % pro projekty trvající 36 měsíců, 30 % pro projekty trvající 37-60 měsíců). Tato druhá výplata zálohy může být uskutečněna pouze poté, co bylo použito alespoň 70 % částky vyplacené v rámci předchozí zálohy.
Třetí část zálohy 20 % pouze pro projekty trvající 37-60 měsíců bude vyplacena po schválení další průběžné zprávy. Zbylá část bude vyplacena po ukončení projektu.

Výkonná agentura EU určí výši závěrečné platby příjemci na základě závěrečné zprávy. Uznatelné období pro náklady bude upřesněno v grantové smlouvě/grantovém rozhodnutí.

Subkontrakce v projektu

Nesmí přesáhnout 50 % dotace EU a nesmí být zaměřena na koordinování projektu. Za subkontrakci se nepovažuje 1. dodávka či služba provedená veřejnou institucí, 2. platy umělců, vědců, techniků – restaurátorů, lektorů, pokud se na projektu podílí jako soukromé osoby, 3. cestovné, diety a nákup/odpis nezbytného zařízení. Byl ustanoven povinný tendr nejméně 5 nabídek u částky nad 60 000 EUR, společně s tímto je nutno také dodržovat národní legislativu ohledně tendrů. Dokumentaci k tendrům je nutno uchovat pro závěrečnou zprávu.

Dofinancování projektu je možné

  1. Vlastními prostředky a prostředky spoluorganizátorů – možno vkládat také poměrnou část mezd specialistů a dalších pracovníků podílejících se na projektu, celkové osobní náklady nesmí převýšit 20 % všech přímých nákladů na projekt
  2. Jinými granty a dotacemi, tuzemskými a zahraničními, možno kombinovat s fondy MKČR pro kulturní dědictví (Fond záchrany arch.dědictví, Fond restaurování movitých památek, Fond regenerace ad.), s dalšími domácími a i zahraničními granty a dotacemi (nelze dofinancovávat jinými dotačními tituly Evropské Unie, granty UNESCO a Rady Evropy)
  3. Dotačním programem Ministerstva kultury ČR pro projekty podpořené v Culture

Vše je nutno doložit v přihlášce.

Dotační program MKČR Podpora podpořených projektů v rámci Programu Culture

Dotace je poskytována hlavním organizátorům i spoluorganizátorům z ČR na každý jednotlivý projekt. Percentuální klíč stanoví MK podle počtu úspěšných projektů a částky na dotaci v daném roce, je odlišný pro subjekty působící v projektu jako hlavní organizátor či spoluorganizátor, je odlišný pro neziskové a pro podnikatelské subjekty.
O dotaci (lze žádat o max. 50 % vlastního každoročního finančního příspěvku do projektu, v r. 2011 se dotace pohybovala podle stanoveného klíče mezi 35–20 %) je nutno žádat se v každém kalendářním roce, ve kterém je projekt realizován.Více informací na www.mkcr.cz

Podmínky předkládání projektů Programu Culture

Žádosti se povinně předkládají současně jak on–line eletronicky, tak v 1 písemném paré zasláním poštou, kurýrem či osobně, za použití oficiálního formuláře žádosti, řádně vyplněné a s originálními podpisy dle požadavků. Musí být odevzdány včas ve stanoveném termínu, s příslušnými přílohami stanovenými zvlášť pro elektronickou a zvlášť pro písemnou verzi - s dokumenty a všemi další materiály vyjmenovanými ve fomuláři žádosti včetně vyrovnaného rozpočtu. Ty přílohy s originálními podpisy, které vyžaduje i elektronická přihláška, se zasílají naskenované.

Žádost musí být vyplněna v jednom z oficiálních jazyků Evropské unie. Z praktických důvodů a z důvodů urychlení procesu hodnocení se doporučuje předložit žádost v jednom ze tří pracovních jazyků Evropské komise – zejména v angličtině, případně němčině nebo francouzštině.

Programový průvodce Programu Culture v inovované verzi i v českém jazyce, formuláře pro předkládání žádostí a formuláře jejích příloh i informace o dalších strandech 2 a 3 jsou zveřejněny na internetových stránkách Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu a Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu na následujících adresách:

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/
Směnné kursy jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie, série C,
http://europa.eu.int/comm/budget/infoeuro/index.cfm

Vyplňování on-line přihlášky

Přihlášku pro Program Culture a Průvodce uživatele přihlášky si stáhněte na webových stránkách EACEA - http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/index_en.php
Zde najdete formuláře příloh i další užitečné pokyny pro vyplňování přihlášky. Přihláška je interaktivní, opatřená například kalkulátorem. Přihlášku nejdříve vyplňujte ve stažené podobě, můžete ji snadno sdílet s Vašimi zahraničními partnery. Doporučuje se validovat každou stránku ihned po jejím ukončení. Program umožňuje změny, dokud přihlášku propojením na internet neodešlete. Poté již nelze nic změnit. Doporučujeme neodesílat v posledních minutách před uzávěrkami/deadliny, jež jsou stanoveny v CEST a CET.

Listinná přihláška

Přihlášky projektů ( vytištěné verze on-line přihlášky se stanovenými přílohami) musí být zaslány na adresu Výkonné agentury pro vzdělání, kulturu a audiovizi Evropské komise v Bruselu, poštou podle pokynů, datum poštovního razítka nejpozději v den uzávěrky, nebo doručeny osobně v úředních hodinách podle pokynů, nejpozději v den uzávěrky.

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007-2013)
Programme Strand_____( doplnit číslo a název strandu, ve kterém předkládáte)
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/13)
B – 1140 Brussels
Belgium

Informace naleznete také na webových stránkách Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Programu Culture www.npu.cz/html/culture2000heritage i na stránkách České kanceláře Programu Culture – www.programculture.cz

V případě zájmu o informace nebo o konzultaci při přípravě projektu z oblasti kulturního dědictví se obraťte na
Sekci pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture
Národní památkový ústav – generální ředitelství
Praha 1 Valdštejnské nám. 3
Tel. 257010249,fax. 257010250, culture2000heritage@up.npu.cz

Další informace a informace pro ostatní oblasti kultury zahrnuté do programu poskytuje
Česká kancelář programu Culture
Institut umění / Divadelní ústav
Praha 1, Celetná 17
Tel. 224 809 118, fax 222326121
info@programculture.cz; www.programculture.cz

Vyhledávací servery - Hledání partnerů

http://culture.teamwork.fr/partner_search/ EACEA
http://en.www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/BusqSocios/BusquedaSocios.html španělský mezinárodní web pro Culture
http://www.ccp.si/english/izpis.php?id=319 slovinský web
http://www.ccp-austria.at/pb.php?pcid=0 rakouský
http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=74 chorvatský
http://www.sica.nl/ccp nizozemsk
http://www.antennaculturale.beniculturali.it/index.php?en/157/registration-partner-form italský

Seznamy evropských organizací oblasti kultury a kulturního dědictví

http://www.culturelink.org/dbase/
http://www.ne-mo.org/partner/ muzejní síť
http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm evropské národní kanceláře Culture

Přehledy podpořených projektů

www.programculture.cz české podpořené projekty
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/ EVE – stránky Evropské komise – budou postupně naplňovány seznamy podpořených projektů
http://eacea.ec.europa.eu/culture/results_compendia/results_en.php - EACEA - Evropská agentura pro kulturu a vzdělávání

Program Creative Europe / Kreativní Evropa pro roky 2014 -2020

Spojí 3 současné komunitární programy EU Culture – Media – Media Mundus

Strategie Programu Creative Europe / Kreativní Evropa

Naplnit strategii EU tzv. Europe 2020 a podpořit ekonomický růst, podpořit projekty zaměřené na kulturní a kreativní sektory

Obecné cíle programu a kulturní dědictví

Pomoci umělcům / specialistům a dalším jednotlicům činným v oblasti kultury/kulturního dědictví ve vytváření mezinárodní kariéry a v tvorbě mezinárodních odborných sítí – profesionálních příležitostí.
Podpořit nadnárodní cirkulaci uměleckých děl a kulturních produktů i mobilitu osob.
Podpořit budování dlouhodobého - trvalého zájmu veřejnosti o evropská kulturní díla/ evropské kulturní dědictví.

Zabezpečit a propagovat evropskou kulturu ( a kulturní dědictví) a jazykovou diversitu.
Posílit konkurenceschopnost kulturních a kreativních sektorů a s tím i rychlého, udržitelného a širokého růstu

Specifické cíle programu

Podpora schopnosti subjektů evropského kulturního a kreativního sektoru působit nadnárodně
Podpora mezinárodní cirkulace kulturních a kreativních děl, rozšiřování publika v Evropě i mimo ni
Posilování finanční schopnosti kulturního a kreativního sektoru
Podpora mezinárodních metod spolupráce, inovací, budování publika a nových business-modelů

Proirity budoucích projektů

Podpora kulturních operátorů ve vytváření znalostí a know-how v digitální oblasti, vyrovnání rozdílů v budování mezinárodní kariéry, v budování mezinárodních sítí pro vytváření profesionálních příležitostí, nadnárodní cirkulace uměleckých děl, výstav a akcí, mobilita osob, literární překlady, rozvoj publika a budování zájmu veřejnosti o evropská kulturní díla/ kulturní dědictví

Realizace projektů naváže na předchozí zkušenosti, bude jednodušší

Projekty spolupráce
(projekty spolupráce se 3.zeměmi nebudou samostatné, budou součástí projektů spolupráce) Evropské sítě
Evropské platformy
Literární překlady
Cena EU/Europa Nostra
European Heritage Label

European Heritage Label - Evropská značka kulturního dědictví

Vznikla jako evropská mezivládní aktivita, označuje významné evropské kulturní památky. Od roku 2014 bude na úrovni Evropské unie součástí Programu Kreativní Evropa. Bude udělována významným místům z hlediska evropského kulturního dědictví a společné evropské historie a bude široce propagována jako významná kulturní destinace.

Cena Evropské Unie / Europa Nostra - součást Programu Culture i budoucího Programu Kreativní Evropa

Cena je každoročně udělována za již realizované projekty péče o kulturní dědictví. Projekty nemusí být součástí projektů Culture.

Kategorie

1.Vynikající projekty konzervace, včetně nového využití v oblastech:
- architektonické dědictví – jednotlivé stavby i soubory
- archeologické lokality
- industriální stavby
- kulturní krajina včetně významné krajiny environmentálního či zemědělského charakteru, historické zahrady a parky
- umělecká díla a jejich sbírky

2. Výzkum
3. Podpora jednotlivců nebo skupin s jedinečným přínosem pro konzervaci či zhodnocení kulturního dědictví
4. Vzdělávání, školení a zvyšování povědomí o kulturním dědictví

Nominace

Přihlášku do soutěže o cenu EU/Europy Nostry může podat jednotlivec, skupina či organizace, státní i nestátní, nominaci pro kategorii ocenění jednotlivců či skupin může podat pouze třetí subjekt.

V každé kategorii je udělena Grand Prix ( s finančním oceněním 10 000 EUR), medaile a čestné diplomy.
Cena je jedno z nejprestižnějších ocenění v našem oboru v Evropě.
Uzávěrka nominací 1.října 2012

formuláře na www.europanostra.org

[ Program Culture ] [ Hledání partnerů ] [ Projekty s účastí ČR (English version) ]
[ Programy, příspěvky a granty na podporu péče o kulturní dědictví ] [ Aktuální výzvy a informace ]
[ Kontakty (English version) ] [ Cena Evropské unie / Europa Nostra ]

Design a realizace: Duchek Rene - Text: NPÚ