Přejít na: Obsah | Konec stránky

Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou - 2013 (Foto Lenka Svášková)(Foto Lenka Svášková)

Zámecký a hradní areál v Bečově nad Teplou tvoří svým dochovaným středověkým horním hradem pánů z Oseka z počátku 14. století, upraveným renesančním palácem Pluhovských a barokním zámkem Questenberků z 18. století unikátní architektonický celek.

Cílem projektu Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů, oceněného cenou Evropské unie/ Europa Nostra Award v roce 2010, je právě obnova a zpřístupnění tohoto vysoce ceněného souboru autentických historických architektur, ale i vlastní proces realizace. Záchrana a obnova státního hradu a zámku Bečov bude ukončena na přelomu let 2016/2017 celkovým zpřístupněním celého areálu.

Vzhledem k tomu, že státní hrady a zámky ve správě NPÚ jsou ideálními modelovými pracovišti, na kterých je možné aplikovat a experimentálně ověřovat postupy a procesy nejvyšší možné odborné úrovně, byla jako způsob výběru nejvhodnějšího zhotovitele projektové dokumentace pro obnovu SHZ Bečov zvolena architektonická soutěž o návrh.

Architektonická soutěž:

Architektonická soutěž o návrh byla zahájena 29. 6. 2012, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 11. 9. 2012. Porota složená z odborníků Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR i nezávislých specialistů na zasedání, které se konalo 22. 10. 2012, provedla komplexní hodnocení nevyřazených soutěžních návrhů a rozhodla o tom, že nejvhodnějším návrhem je ten, který podal účastník MCA atelier, s. r. o., IČO 27418634, Dykova 1, 101 00 Praha 10. V souladu se závěry odborné poroty, a v návaznosti na vyhlášení výsledků soutěže zadavatel dne 10. 12. 2012 rozhodl o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu. Proti tomuto rozhodnutí jeden z účastníků soutěže podal včasné námitky, v nichž poukázal zejména na součtovou chybu ve finančním propočtu návrhu vybraného účastníka MCA atelier, s. r. o. Po podrobném přezkoumání odůvodnění podaných námitek zadavatel dospěl názoru, že do výsledné hodnoty realizačních nákladů vítězného návrhu některé položky propočtu pravděpodobně nebyly započteny, což v důsledku může představovat nedodržení nejvýše přípustné hodnoty realizačních nákladů.

Za účelem odstranění nejasností o splnění závazných požadavků na finanční náročnost navrhovaného řešení zadavatel rozhodl o provedení nového posouzení a hodnocení soutěžních návrhů, k čemuž soutěžní porota přistoupila na zasedáních dne 11. 2. 2013 a 15. 4. 2013. Soutěžní porota dospěla k následujícím závěrům. Vyřazení 6 soutěžních návrhů z důvodu závažného porušení podmínek soutěže bylo s ohledem na zákonnost a správnost těchto rozhodnutí potvrzeno.Vysvětlení nejasností soutěžních návrhů, o která byli účastníci soutěže požádáni prostřednictvím sekretáře soutěže, byla shledána, s výjimkou účastníka MCA atelier, s. r. o., jako dostatečná. Účastník MCA atelier však byl z další účasti v soutěži z důvodu překročení maximálně přípustné výše realizačních nákladů vyloučen. Soutěžní porota v návaznosti na původní hodnocení soutěžních návrhů podle hodnotících kritérií komplexní architektonické kvality, prokazatelného naplnění principů současné ochrany památek a respektu k autenticitě, ekonomické a realizační přiměřenosti zvoleného řešení v kontextu Národní kulturní památky, jakož i zohlednění provozně bezpečnostních parametrů, se usnesla, že s ohledem na vysokou odbornou kvalitu a podrobné odůvodnění provedeného hodnocení není důvod pro změnu jednou již přijatých závěrů. S ohledem na tuto skutečnost porota rozhodla o posunutí návrhu, který se původně umístil na druhém místě, na uvolněné místo první a návrhu, který se umístil na třetím místě, na místo druhé. Třetí místo z důvodu značného kvalitativního odstupu dalších soutěžních návrhů nebylo uděleno.

Zadavatel následně v souladu se závěry nového posouzení a hodnocení soutěžních návrhů rozhodl takto: jako nejvhodnější vybírá soutěžní návrh evidovaný pod pořadovým číslem 5, který podal GIRSA AT, spol. s r. o., Novákových 6, 180 00 Praha 8, IČ 47120878.

Více o soutěži: PDF

Podrobné informace k projektu obnovy hradu Bečov jsou uvedeny na webu www.castlebecov.eu, kde lze sledovat aktuální stav probíhající obnovy, a v oddílu "ke stažení" je možné získat také digitalizovanou publikaci Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace.

Příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečov – Katalog veřejné architektonické soutěžeK architektonické soutěži byl nákladem NPÚ vydán katalog Příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečov – Katalog veřejné architektonické soutěže, uspořádali Lukáš Hyťha, Tomáš Wizovský, Ladislav Zikmund-Lender, ISBN 978-80-7480-006-1, který byl postupně distribuován účastníkům, porotců a všem dotčeným osobám a institucím, včetně MK ČR. Taktéž byly rozeslány povinné výtisky všem příslušným knihovnám a organizacím. Případným zájemcům je publikace k dispozici na generálním ředitelství NPÚ či na správě státního hradu a zámku Bečov nad Teplou.

Kontakty: